Katecheza 3 – Eucharystia jest „Sakramentem – Ofiarą”

2713
  • Co to znaczy, że Msza święta jest ofiarą?

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że Eucharystia jest ofiarą, ponieważ uobecnia – czyni dostępną – Ofiarę Krzyża. Jest jej pamiątką i udziela jej owoców (KKK 1366).

Aby nas zbawić Jezus Chrystus złożył Ojcu doskonałą ofiarę z całego swojego życia; ofiarę miłości i posłuszeństwa, której kulminacyjnym momentem i konsekwencją była śmierć na Krzyżu. Ta krwawa ofiara została złożona raz na zawsze. Jest ofiarą doskonałą i nie potrzeba aby ją ponawiać. Eucharystia w tajemniczy sposób uobecnia Ofiarę Chrystusa. Jest to wielka tajemnica naszej wiary.

  • Jest to Ofiara Chrystusa

„Nasz Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę swojego Ciała i Krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak powierzyć Kościołowi, umiłowanej Oblubienicy, pamiątkę swej męki i zmartwychwstania ….” (KL,47)

Mówią o tym słowa konsekracji:

„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane…
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej
nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów …”

  • Eucharystia jest także Ofiarą Kościoła.

Podczas Mszy Świętej celebrans zachęca nas:

„Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący”.

Natomiast po przeistoczeniu kierujemy do Pana Boga błaganie:

„Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą Ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła * i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą …”

Kościół składa Ofiarę Eucharystyczną w łączności z Najświętszą Dziewicą Maryją, którą wspomina wraz ze wszystkimi świętymi. W Eucharystii Kościół znajduje się wraz z Maryją jakby u stóp krzyża, zjednoczony z ofiarą i wstawiennictwem Chrystusa (KKK 1370).

Kościół składa Ofiarę Eucharystyczną w różnych intencjach, szczególnie zaś za wiernych zmarłych, którzy jeszcze nie zostali całkowicie oczyszczeni, by mogli wejść do światłości i pokoju Chrystusa (KKK 1371). Dar ofiary Mszy Świętej jest wyrazem naszej miłości do bliskich zmarłych i wszystkich za których podczas Eucharystii się modlimy.

Udział we Mszy Świętej jest wielkim przywilejem. Uczestniczymy w składaniu Ofiary Jezusa Chrystusa. Przynosimy nasze dary duchowe: nasze modlitwy i naszą pracę, uwielbienie i cierpienia, wszystko to, co przeżywamy ofiarujemy Ojcu Niebieskiemu wraz z Chrystusem. Jest to szansa zjednoczenia się z Ofiarą Chrystusa i doświadczenia jej zbawczej mocy w naszym życiu.

Uczestniczymy w Ofierze Chrystusa i uczymy się samych siebie składać w darze Panu Bogu.