#RodzinnaMajówka – 14 maja. Małżeństwo w odniesieniu do relacji Chrystusa i Kościoła

637

Pieśń na rozpoczęcie: Królowej Anielskiej śpiewajmy…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 14: Małżeństwo w odniesieniu do relacji Chrystusa i Kościoła

Rolą więc małżonków będzie robienie miejsca Zbawicielowi poprzez wspólną modlitwę, życie sakramentalne, niedzielną Eucharystię, otwartość na dar potomstwa, odpowiedzialne rodzicielstwo, atmosferę domu przepojoną miłością Boga i człowieka, przeżywanie z wiarą cierpień i przeciwności losu, próbę dostrzegania w codzienności roli Stwórcy oraz dzielenie się z innymi, a zwłaszcza z dziećmi skarbem wiary i odpowiedzialności za wiarę. Relacja Chrystusa do Kościoła ukazuje pełen obraz miłości małżeńskiej. Małżonkowie mają się bowiem tak miłość, jak Chrystus ukochał i umiłował swój Kościół. [fragment]

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Z dawna Polski Tyś Królową…


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.