#RodzinnaMajówka – 16 maja. Sposoby okazywania miłości w małżeństwie – języki miłości.

684

Pieśń na rozpoczęcie: Cześć Maryi, cześć i chwała…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 16: Sposoby okazywania miłości w małżeństwie – języki miłości.

Każdy z nas chce kochać i być kochanym. Obdarzając miłością drugiego człowieka, chcemy, aby on nam ją odwzajemniał. Na początku małżeństwa miłość skupia się na doznaniach zmysłowych, następnie staje się postawą życiową. Ta postawa powinna dotyczyć niewyrządzaniu drugiemu zła, ale czynieniu dobra. W Liście do Koryntian św. Paweł podkreśla, że miłość winna być cierpliwa, łaskawa, wszystko znosić, wszystko przetrzymać, nie szukać swego, nie dopuszczać się bezwstydu (1Kor13,1n). Niestety w życiu bywa często inaczej…  [fragment]

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, ja twe dziecię…


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.