SULEJÓW PODKLASZTORZE – Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego

5880
Sulejów-Podklasztorze. Zespół klasztorny opactwa cystersów. Foto: www.sulejow.cystersi.pl

KONTAKT:


DUSZPASTERZE: Zakon Cystersów

 • Proboszcz:
  • o. Augustyn Ignacy Węgrzyn OCist
 • Duszpasterze:
  • o. mgr Rajmund Guzik OCist – egzorcysta
  • o. Cherubin Kozera OCist

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 9.00;
  • 11.30;
  • 18.00 (zima – 16.00)
 • Święta zniesione:
  • 9.00;
  • 11.30;
  • 18.00 (zima – 16.00)
 • Dni powszednie:
  • 7.30;
  • 18.00 (zima – 16.00)

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Owczary, Prucheńsko Duże, Sulejów Podklasztorze, Strzelce.
 • Odpusty:
  • św. Tomasza Kantuaryjskiego (29 grudnia),
  • Świętej Trójcy,
  • Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
 • Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • 17 listopada
 • Historia:

Kościół i klasztor cystersów ufundowany został przez Kazimierza Sprawiedliwego w 1176 r. dla konwentu sprowadzonego z Marimond. Kościół wzniesiono przed 1232 r. i w tymże roku go dedykowano. Klasztor (dzisiejsze skrzydło wschodnie) został zbudowany ok. połowy XIII wieku. W 1259 r. klasztor spalili Tatarzy. Rozbudowywany był w początkach XV w. Ponownie został spalony przez Tatarów w 1431 r. Kolejna rozbudowa miała miejsce w pierwszej połowie XVI w. Na przełomie XV i XVI w. założono obwarowania, które w XVIII w. przekształcono. W 1790 r. kościół i klasztor zostały spalone. Początkowo tereny należały do parafii Sulejów. Po I rozbiorze Polski wsie z tej strony Pilicy zostały przyłączone do parafii Wójcin. Parafia klasztorna pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego i Wniebowzięcia NMP prowadzona przez cystersów powstała w 1798 r. W 1819 r. klasztor skasowano, a majątek przejęły władze rządowe. Wydzierżawiono dobra zakonne, a pracę parafialną podjęli księża diecezjalni. W 1847 r. miał miejsce ponowny pożar kościoła i klasztoru. W latach 1852–1861 część klasztoru została odremontowana i założono ochronkę dla dzieci, zaś w 1883 r. część zabudowań klasztornych została sprzedana i urządzono w niej browar, a część przyznano parafii. Cystersi ponownie objęli tę placówkę w 1986 r. W latach osiemdziesiątych XX w. stan materialny budynków był bardzo zły i z tego względu zamknięto kościół dla celów duszpasterskich i dla zwiedzających. Udostępniono jedynie dla celów liturgicznych tzw. kapitularz. Generalny remont i konserwacja zostały podjęte od 1987 r. dzięki wsparciu fundacji „Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie”. Klasztor obronny z kościołem, zabudowaniami klasztornymi i ich reliktami oraz obwarowaniami i terenem dawnych ogrodów klasztornych w Sulejowie to jeden z najcenniejszych polskich zabytków o bardzo wysokiej randze artystycznej oraz wartościach historycznych i naukowych. Odznacza się autentycznością zabytkowej substancji i trwałością historycznego krajobrazu kulturowego. Sulejów jest jedynym cysterskim opactwem warownym na terenie Polski z tak dobrze zachowanymi i silnie rozwiniętymi późnośredniowiecznymi obwarowaniami klasztornymi. Szczególną wartość artystyczną przedstawia kościół klasztorny, który obrazuje przełom epok w historii sztuki, jest bowiem doskonałym przykładem przejścia stylu późnoromańskiego w styl wczesnogotycki przejawiający się w zastosowaniu sklepienia krzyżowo-żebrowego. Bryła kościoła zachowała się do dzisiaj w pierwotnym kształcie. Budowla jest orientowaną bazyliką trójnawową z transeptem i prostokątnym prezbiterium. Nawy kościoła przykrywa sklepienie krzyżowo-żebrowe. Klasztor przylegał do kościoła od strony południowej. Jedyna ocalała część klasztoru to budynek kapitularza z drugiej ćw. XIII w. ze wspaniałym sklepieniem wewnątrz wspartym na centralnej kolumnie. 22 X 2012 r. rozporządzeniem Prezydenta RP kościół i klasztor Cystersów w Sulejowie wpisano na listę Pomników Historii.


MAPA DOJAZDU: