Błogosławieństwo młodej pary przed ślubem

5983
Blogosławieństwo młodej pary przez rodziców. Foto: N&S Foto Studio

Zgodnie z polską tradycją, zanim młodzi wyruszą do kościoła, aby w cza­sie liturgii zawrzeć sakrament małżeństwa, proszą swoich rodziców o błogosła­wieństwo. Obrzęd ten jest krótki, gdyż jest on początkiem pięknej liturgii sakra­mentu małżeństwa, która odbywać się będzie w kościele parafialnym w otoczeniu wspólnoty wiernych.

Błogosławieństwo to jeden z najstarszych zwyczajów związanych ze ślu­bem. Chociaż wydaje się mocno archaiczny, większość osób nie rezygnuje z tego obrzędu. Dawniej symbolizowało opuszczenie domu rodzinnego przez pannę młodą i przeniesienie do domu męża. Był to rodzaj pożegnania z domem rodzin­nym i oficjalne przyzwolenie rodziców na wspólne życie narzeczonych. Wierzono, że bez błogosławieństwa młodym nie powiedzie się w życiu. Dzisiaj ma już nieco inną symbolikę, ponieważ czasy się zmieniły i młodzi zupełnie inaczej organizują sobie wspólną przyszłość. Tak czy inaczej jest to jeden z najbardziej wzruszają­cych i stresujących zarazem momentów w dniu ślubu. Często towarzyszą mu łzy i podniosły nastrój.

Bez względu na to, czy jest to rodzina głęboko religijna czy nie, błogosła­wieństwo ma niezwykłą moc, ponieważ jest życzeniem pomyślności, radości, miło­ści dla dzieci oraz wyrazem przychylności rodziców dla ich małżeństwa. Powinno odbyć się ono przed wyjazdem do kościoła, zazwyczaj w domu panny młodej, w ciszy i spokoju.

Oprócz młodych i ich rodziców w błogosławieństwie mogą brać udział rodzice chrzestni, dziadkowie i rodzeństwo oraz osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do wychowania panny czy pana młodego. Zdarza się, że grono jest większe, ale na ogół są to tylko widzowie, goście weselni, którzy znaleźli się w domu przed ślubem.


Na stole przykrytym białym obrusem powinny znaleźć się Pismo Święte, krzyż, woda święcona, zapalone świece i kropidło.

Czasem błogosławi się również obrączki, wianek i kwiaty panny młodej.

Obrzęd błogosławieństwa

Młoda para klęka przed rodzicami, dziękuje im za wychowanie i miłość, którą otrzymali w ciągu swojego dotychczasowego życia.

Rodzice błogosławią młodym, aprobując tym samym ich związek i składając dobre życzenia na przyszłość, czynią na ich czołach znak krzyża świętego, całują. Do błogosławieństwa mogą przyłączyć się inne osoby: rodzeństwo, dziadkowie i chrzestni.

Po przygotowaniu się pary młodych i wszystkich zgromadzonych jeden z rodziców przewodnicząc obrzędowi błogosławieństwa, żegnając się mówi:

Ojciec (dalej „P„): W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy (dalej „W„): Amen.

Pan młody lub panna młoda, tymi lub podobnymi słowami, prosi rodziców obojga stron o błogosławieństwo:

Kochani rodzice! Jesteśmy głęboko przekonani, że bez Waszego błogosławień­stwa nie możemy dostąpić również błogosławieństwa Bożego, dlatego bardzo serdecznie prosimy, abyście zechcieli nam pobłogosławić na nową drogę naszego życia we wspólnocie małżeńskiej.

Czytanie Słowa Bożego

Ktoś z obecnych odczytuje poniższy lub inny wybrany na tą okoliczność przez młodych, tekst słowa Bożego:

Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według św. Jana (J 15, 9-12).

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

P: Oto słowo Pańskie

W: Chwała Tobie Chryste.

Modlitwa błogosławieństwa

Młodzi klękają przed rodzicami, a jedno z rodziców jako szafarz, mając ręce zło­żone, mówi:

P: Wszechmogący Boże, najlepszy nasz Ojcze! Bądź uwielbiony za miłość, którą wzbudziłeś w naszych sercach. Prosimy Cię, pobłogosław N. (np. Marię) i N. (Marka), których złączyłeś w Twojej miłości. Niech będą dla świata żywym obra­zem miłości Chrystusa i Kościoła. Dozwól im razem doczekać szczęśliwej sta­rości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje, Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, niech zstąpi na nich i pozostanie na zawsze.

W: Amen.

Rodzice czynią na czołach pary młodej kciukiem znak krzyża świętego i przeka­zują pocałunek pokoju.

Błogosławieństwo wianka i wiązanki ślubnej

P: Panie Boże, twórco wszelkiego piękna, pobłogosław ten wianek i kwiaty, które są znakiem nowego życia jakim nas obdarowujesz, spraw, aby słudzy Twoi, któ­rzy dzisiaj zawrą sakramentalny związek małżeński, żyli zawsze w Twojej łasce i okazywali Ci wdzięczność za powołanie ich do wspólnoty życia i miłości. O to Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Można wszystkich pokropić wodą święconą. Po odmówieniu poniższej lub innej modlitwy wszyscy wyruszają do kościoła.

P: Polećmy Parę Młodych i nas wszystkich szczególnej opiece Matki Najświęt­szej, odmawiając: Pod Twoją obronę…