#RodzinnaMajówka – 19 maja. Etapy życia małżeństwa i rodziny

457

Pieśń na rozpoczęcie: Zawitaj Królowo…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 19: Etapy życia małżeństwa i rodziny

Rodzina jest systemem zmieniającym się w czasie. Większość rodzin, niezależnie od tego, jaka jest ich struktura czy dziedzictwo kulturowe, przechodzi przez takie same przewidywalne wydarzenia wyznaczające kolejne fazy życia rodzinnego. Psychologia wymienia następujące fazy w cyklu życia rodziny: [1]Małżeństwo bez dzieci; [2] Rodzina  z małymi dziećmi; [3] Rodzina z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym; [4] Rodzina z dziećmi dorastającymi; [5] Rodzina z dziećmi opuszczającymi dom – faza „pustego gniazda”; [6] Stadium starzejących się rodziców… [fragment] (opr. Kamila Rzepka)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.