Wskazania pastoralne na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne 2021 roku w Diecezji Radomskiej

1560
Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W trosce o owocne przeżycie liturgii Wielkiego Tygodnia i duchowe owoce Triduum Paschalnego, pomimo trwającej epidemii, zachęcam duszpasterzy do oddanej posługi i wykorzystania bogatych doświadczeń w przeżywaniu tajemnic wiary, zachowując jednocześnie wszystkie normy sanitarne. Proszę wszystkich wiernych uczestniczących w liturgii i zaangażowanych w różne działania parafialne o zrozumienie dla obecnej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz wspólną troskę o bezpieczny udział i owocne duchowe przeżycie uroczystości paschalnych.

Normy ogólne

 1. Niezmiernie istotne w obecnych warunkach jest dobre przygotowanie i godne sprawowanie uroczystych obrzędów, ale także wszystkich form duszpasterskiego zaangażowania.
 2. W trosce o umożliwienie większej ilości osób udziału w liturgii, zachęcam do organizowania dodatkowych Mszy Św. (Niedziela Palmowa, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego) i zezwalam kapłanom na binacje i trynacje.
 3. Bezwarunkowo obowiązujące są wszelkie zalecenia sanitarne, wymagające zasłaniania ust i nosa, stosowania środków dezynfekujących oraz zachowania właściwego dystansu między uczestnikami liturgii (uwzględniając warunki architektoniczne i obowiązujące limity gromadzących się w obiektach sakralnych).
 4. Konieczne jest przekazywanie wiernym (także z wykorzystaniem internetu) aktualnych informacji o porządku celebracji liturgicznych oraz zasad bezpiecznego uczestnictwa w obrzędach (przy wejściu do kościoła lub kaplicy należy umieścić informację z obowiązującym limitem osób zgromadzonych wewnątrz).
 5. W trosce o duchowe wsparcie i umocnienie wspólnoty parafialnej z tymi, którzy z różnych przyczyn nie mogą przybyć do kościoła, wskazane jest przygotowanie i przeprowadzanie transmisji internetowej liturgii Triduum Paschalnego.
 6. Zezwalam wspólnotom zakonnym i kapłańskim na celebracje Mszy Wieczerzy Pańskiej, Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej we własnych kaplicach i tylko we własnym gronie.
 7. Kapłani poddający się izolacji lub kwarantannie mogą sprawować Eucharystię poza miejscem świętym, w godnym miejscu. Nie ma możliwości samodzielnego sprawowania bez udziału wiernych Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej.

Niedziela Palmowa

 1. Dla upamiętnienia wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy można zastosować drugą formę rozpoczęcia liturgii przewidzianą przez Mszał Rzymski, która jest związana z poświęceniem palm i procesyjnym wejściem do prezbiterium. Procesja liturgiczna ma mieć skromny charakter i może być przeprowadzona w ograniczonej liczebnie asyście.

Msza Krzyżma

 1. Msza Święta Krzyżma z błogosławieństwem olejów świętych i konsekracja Krzyżma odbędzie się w katedrze radomskiej o godzinie 10.00. Wezmą w niej udział księża dziekani i przedstawiciele instytucji diecezjalnych oraz seminarium. Obecni kapłani w imieniu całego duchowieństwa odnowią przyrzeczenia kapłańskie.
 2. Księża dziekani odbiorą oleje święte po zakończeniu Mszy Krzyżma.

Msza Wieczerzy Pańskiej

 1. Jeśli zachodzi potrzeba, zezwalam (zgodnie z art. 47 Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Kongregacji Kultu Bożego z 16.01.1988 r.) na odprawienie drugiej Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej. W takim przypadku, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji odbywa się po drugiej Mszy Św.
 2. Należy pominąć obrzęd obmycia nóg.
 3. Jeżeli ze względów sanitarnych jest możliwa procesja do kaplicy adoracji, może ona odbyć się w uproszczonej formie, z ograniczoną asystą i bez udziału wiernych.

Liturgia Męki Pańskiej

 1. Liturgii Męki Pańskiej jest sprawowana według Mszału Rzymskiego z następującymi wskazaniami dodatkowymi:
  1. W modlitwie powszechnej należy po 9 wezwaniu dołączyć wezwanie z oracją końcową Za udręczonych w okresie epidemii (w załączniku – do pobrania poniżej).
  2. Zalecana jest pierwsza forma ukazania krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.
  3. Podczas adoracji Krzyża, tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek.
  4. Zalecam, aby zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając pieśni podane w Mszale Rzymskim oraz suplikacje.
  5. Procesja do Grobu Pańskiego może odbyć się w uproszczonej formie, z ograniczoną asystą i bez udziału wiernych.
 2. Po zakończeniu liturgii należy pozostawić w prezbiterium Krzyż i świece, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości (bez całowania i dotykania).

Wielka Sobota

 1. Należy umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.
 2. Zalecam, aby błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny odbywało się na zewnątrz kościoła z zachowaniem norm sanitarnych. Należy poinformować wiernych o godzinach sprawowania obrzędu, podczas którego wierni będą uczestniczyli, trzymając w rękach koszyczki z przygotowanymi produktami. Po udzieleniu błogosławieństwa, duchowni roztropnie pokropią wodą pobłogosławioną przyniesione koszyczki.
 3. Jeżeli istnieje lokalny zwyczaj błogosławieństwa pokarmów w oddalonych od kościoła parafialnego wioskach, można przeprowadzić ten obrzęd w godnym miejscu z zachowaniem podanych wyżej zasad.

Wigilia Paschalna

 1. Obrzędy Wigilii Paschalnej należy rozpocząć wewnątrz kościoła.
 2. Do poświęcenia ognia używa się Paschału (można także użyć zwykłej świecy).
 3. Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, z możliwością zmniejszenia ilości czytań starotestamentalnych, zgodnie z zasadami podanymi w Mszale Rzymskim.
 4. Jeżeli był już utrwalony zwyczaj procesji rezurekcyjnej po Wigilii Paschalnej, można ją odprawić w skromnej formie (duchowni z ograniczoną asystą obchodzą kościół jeden raz, a pozostali pozostają wewnątrz kościoła wykonując wielkanocne pieśni).

Niedziela Zmartwychwstania

 1. Przed pierwszą Mszą poranną w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego może odbyć się procesja rezurekcyjna w skromnej formie.
 2. Na zewnątrz udaje się przewodniczący liturgii z Najświętszym Sakramentem, duchowni i ograniczona asysta (z zachowaniem odpowiednich odległości).
 3. Obchodzą kościół jeden raz, a pozostali wierni pozostają wewnątrz kościoła wykonując wielkanocne pieśni.

Niech Bóg błogosławi na owocne przeżycie Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum Paschalnego!

Radom, 26 marca 2021 r.

† Marek Solarczyk
Biskup Radomski