Adoracja na I niedzielę stycznia 2021

1685
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: O zbawcza Hostio

Kolęda: Ach ubogi w żłobie

Panie Jezu Chryste w tym Najświętszym Sakramencie wielbimy Cię i wysławiamy. Klękamy przed Tobą jak pasterze, którzy przybyli do stajenki na wezwanie chórów anielskich. Jesteśmy przy Tobie, bo tylko Ty możesz napełnić nas prawdziwym pokojem. Chcemy złożyć dar naszej modlitwy i obecności. Wyznajemy w Tobie naszego Zbawiciela, Pana nad Panami, który stał się obecny wśród nas, aby ożywić w nas nadzieję wieczności oraz ofiarować nieskończoną miłość i miłosierdzie.

Bóg daje nam swoją obecność w wydarzeniu Wcielenia, ponieważ chce byśmy mieli udział w Jego wiecznej Miłości. Dlatego przychodzimy, by zaczerpnąć z tego niewyczerpanego źródła łaski, bo wiemy, że stając twarzą w twarz z Jezusem, poznajemy Jego oblicze. Adorując, odkrywamy, że życie chrześcijańskie to dzieje miłości z Bogiem, w których nie wystarczają dobre idee, ale trzeba postawić Go na pierwszym miejscu, tak jak czyni ktoś zakochany z osobą, którą miłuje. Takim właśnie musi być Kościół, oddający cześć, zakochany w Jezusie, swoim Oblubieńcu” (Franciszek, Homilia z uroczystości Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2020).

Kolęda: Bóg się rodzi

Panie, dzięki Twojej zbawczej obecności możemy lepiej zrozumieć siebie, to kim jesteśmy, jak mamy właściwe przeżywać swoje życie. Odkrywamy sens swojego człowieczeństwa, wagę i godność jaką posiada każdy, także ten nienarodzony, człowiek. Przez Wcielenie stałeś się podobny nam, a my dzięki Eucharystii, Twojej prawdziwej Obecności, możemy stawać się podobni Tobie.

Rozpoczęliśmy nowy rok. Wielu z nas wzbudziło sobie postanowienia, zadania do spełnienia w najbliższym czasie. Dotyczą wielu dziedzin naszego życia i tych ważnych i tych mało istotnych. Warto byśmy chcieli podjąć jedno, ale za to najważniejsze postanowienie: chcę stawać się takim jak Jezus, chcę dążyć do świętości!

Pragnienie świętości powinno nam nieustannie towarzyszyć. Jednak pamiętamy o  naszym, często, słomianym zapale. Wytrwałość w tych chęciach możemy zdobywać tylko przez poznawanie Tego, który jest Najświętszy, przez budowanie relacji z Jezusem, której fundamentem jest Miłość. Dlatego chciejmy w tym nowym roku zacząć na nowo czytać Ewangelie, rozważać Boże Słowo. Poznawać życie Tego, do którego dążymy! Bo przecież nie da się kogoś kochać nic o nim nie wiedząc.

Tak umocnimy naszą wiarę w sakramenty, w Kościół, w żywą i prawdziwą obecność Chrystusa- Boga, który jest Emmanuelem- Bogiem z nami. A jeśli On jest zawsze z nami, to my pragnijmy być na wieczność z Nim!

Kolęda: Wśród nocnej ciszy (koniecznie proszę zaśpiewać ostatnią zwrotkę)

Msza święta jest miejscem gdzie możemy odkrywać wielką tajemnicę naszej wiary, kontemplować ją. Tu rozpoczyna się droga, by Miłość stawała się obecna w naszych rodzinach, małżeństwach, relacjach wobec drugiego człowieka. Jako zamierzona od wieków wynika z wybrania, ponieważ Bóg z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym (Ef 1, 4).

To usłyszane dziś w czasie liturgii słowa zapewnienie św. Pawła niech kieruje nasze serce ku Sercu Jezusa, które jest źródłem życia Kościoła oraz odwiecznie jest otwarte dla nas, ludzi poszukujących miłości. Szukajmy jej na Eucharystii, która jest świadectwem, tego jak Bóg umiłował świat, choć świat go nie poznał. Ofiara Chrystusa, która uobecnia się w czasie Mszy świętej jest największym wyrazem czułej miłości Boga do człowieka. Chciejmy przyjąć ten najwspanialszy dar, który przez Wcielenie i Odkupienie został nam ofiarowany.

Klęcząc przed Boskim Obliczem Chrystusa w Najświętszym Sakramencie oraz wpatrując się betlejemską szopkę módlmy się słowami Litanii do Dzieciątka Jezus, dziękując za Wcielenie i Odkupienie, których dokonał Chrystus dla naszego zbawienia:

Kyrie eleison – Chryste eleison.

Dzieciątko Jezus – usłysz nas.

Dzieciątko Jezus – wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga – zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny –

Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem –

Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego –

Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca –

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych –

Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich – zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów –

Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz –

Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli –

Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów –

Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich –

Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości – zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw – wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Od niewoli grzechowej – wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Od złości światowej –

Od pożądliwości ciała –

Od pychy żywota –

Przez pokorne narodzenie Twoje –

Przez chwalebne objawienie się Twoje –

Przez ofiarowanie się Twoje –

Przez niewinność Twoją – wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Przez prostotę Twoją –

Przez posłuszeństwo Twoje –

Przez łagodność Twoją –

Przez pokorę Twoją –

Przez miłość Twoją – wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Dzieciątko Jezus!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubogiego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i ofiarujemy Ci naszą gorącą miłość oraz serdeczną modlitwę; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Pieśń przed błogosławieństwem: Przed tak wielkim Sakramentem

Pieśń na zakończenie: Pójdźmy wszyscy do stajenki!

Opracował: ks. Paweł Łęcki