Ceremoniał duchowej adopcji dziecka poczętego

1157

Po homilii opiekun kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa:

O: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość Zwia­stowania Najświętszej Maryi Panny, złożyć przyrzeczenia, które zapoczątkują Duchową Adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.

C: Przychylam się do Waszej prośby, ponieważ pragniecie bronić tym sposobem życia nie narodzonych dzieci, którym grozi zagłada. Niech przystąpią do Ołtarza, aby złożyć przyrzeczenie.

Cała grupa adoptujących wychodzi na środek kościoła

C: Pokornie Prosimy Boga Ojca, aby nasze siostry i bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym sposobem, stać na straży życia poczętych, jeszcze nie naro­dzonych dzieci. Prosimy Ducha Świętego o dar wytrwania dla tych, którzy będą przyrzekać.

Hymn do Ducha Świętego – śpiew: O Stworzycielu, Duch, przyjdź.

 1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
  Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
  Niebieską łaskę. zesłać racz,
  Sercom, co dziełem są Twych rąk.
 2. Pocieszycielem jesteś zwan,
  I Najwyższego Boga dar,
  Tyś namaszczeniem naszych dusz,
  Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
 3. Światem rozjaśnij naszą myśl,
  W serca nam miłość świata wlej,
  I wątłą słabość naszych ciał
  Pokrzep stałością mocy swej.
 4. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
  Daj, by i Syn poznany był,
  Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
  Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.

C: Drogie siostry i bracia! Będziecie stać na straży budzącego się życia ludz­kiego. Poprzez szczególną modlitwę i umartwienia, pomożecie Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do zabicia dziecka poczętego. Niech każdy z Was, posłuszny Duchowi Świętemu, który was natchnął do tego duchowego daru, broni jednego swojego dziecka; niech osłania je przed rękami zabójców; niech nad każ­dym adoptowanym dzieckiem będzie Wasza modlitwa, Komunia św., post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc, i codziennie składali przez Jezusa Chry­stusa duchowy dar – Duchową Adopcję.

C: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Rozpoczyna się złożenie przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczę­tego. Celebrans odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci *
wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nie narodzonych *
postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia dzisiejszego *
w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny *
biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko *
którego imię jedynie Bogu jest wiadome, *
aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, *
modlić się o uratowanie o uratowanie jego życia *
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Tymi modlitwami będą:

 • jedna Tajemnica Różańca
 • moje dobrowolne postanowienia
 • modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miło­ścią oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opieko­wał się Tobą – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

C: Módlmy się. Boże, Źródło Życia i Dobroci! Ty posłałeś swego Syna, Słowo Życia, wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj przyrzeczenia, racz pobłogosławić i spraw, aby przy pomocy Twojej Łaski zachowali to, co przyrze­kali. Przez Chrystusa pana naszego. Amen.

Wyznanie wiary: Wierzę w Jednego Boga…

Następuje modlitwa wiernych, przygotowana przez przyrzekających. W procesji z darami wniesione zostają złożone wcześniej, przed rozpoczęciem Mszy Św. deklaracje Duchowej Adopcji, kwiaty oaz chleb i wino.

Modlitwa wiernych

C: Słowo Boga Ojca jest wśród nas dzięki przyjęciu Go przez Maryję. Bóg jest blisko nas, więc prośmy Go o potrzebne łaski:

 • Módlmy się za Kościół święty, by niestrudzenie i odważnie głosił orę­dzie zbawienia.
 • Módlmy się za kobiety w stanie błogosławionym, aby na wzór Matki Najświętszej z radością przyjęły nowe życie.
 • Módlmy się za Ruch Krzewienia Adopcji Dziecka Poczętego, aby dzię­ki swej działalności uczył wszystkich szacunku dla ludzkiego życia.
 • Módlmy się za parlamentarzystów, aby w swoim ustawodawstwie re­spektowali prawo każdego człowieka do życia i rozwoju.
 • Módlmy się za tych, którzy odeszli już do wieczności, aby Chrystus obdarzył ich łaską miłosierdzia i przyjął do królestwa zbawionych.
 • Módlmy się za nas samych, abyśmy Boże słowo przyjęli, rozważyli i wprowadzili w życie.

C: Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś Maryję wyjątkową łaską; udziel nam potrzebnych darów i błogosław, abyśmy z mocą świadczyli o Tobie, a na co dzień stawali się prawdziwą świątynią Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa o przyjęcie daru życia

Odmawia się ją przed błogosławieństwem końcowym.

„O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojęt­ność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcz­nością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie” (EV 105).