Jedność małżeńska

2715

Ważnie małżeństwo może zawrzeć tylko jedna kobieta i jeden mężczy­zna. Małżeństwo według zamysłu Bożego jest monogamiczne.

W Księdze Rodzaju czytamy: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2.24). W wyniku złączenia mężczyzny i kobiety powstaje trwały związek. Najpierw musi być zerwanie innego związku, oderwanie się od rodziny, w którą jest się wro­śniętym. Koniecznie trzeba opuścić ojca i matkę, aby powstał nowy związek mał­żeński. W języku biblijnym zwrot „łączyć się” oznacza niezmienną wierność. Zwrot ten jest użyty, gdy inny autor biblijny opisuje wierność narodu względem Boga (zob. Pwt 10,20). Od momentu wejścia w związek małżeński musi nastąpić emo­cjonalne oddzielenie od rodziców i innych relacji, w celu zbliżenia się do ukochanej osoby. Współmałżonek powinien wiedzieć, że jest najbliższym przyjacielem.

Istota jedności małżeńskiej

Jedność małżeńska oznacza związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Jedność sprzeciwia się wielożeństwu, poligamii czy związkom jednopłciowym. Monogamiczne małżeństwo jest właściwe naturze ludzkiej. Jest ono przede wszyst­kim konsekwencją równości mężczyzny i kobiety. Stworzona przez Boga wspól­nota osób – jedno ciało, to przede wszystkim głęboka, całkowita jedność dwojga, której wyrazem jest również współżycie seksualne.

Kobieta i mężczyzna zostali stworzeni do jedności osobowej, która jest realizowana na różnych poziomach ich życia, z poszanowaniem i wzajemną akceptacją autonomii osoby ludzkiej (por. AL 62). Małżonkowie są powołani do wzrastania w jedności. Tworzą oni wspólnotę losu, dzielą cały program życia, to, co mają i czym są.

Elementy tworzące jedność małżeńską

Wiele elementów budujących jedność małżeńską należy wyróżnić: wspólne łoże, wspólny stół i wspólną modlitwę.

  • wspólne łoże – małżonkowie pragnąc budować głęboką więź, oddają się sobie w sferze seksualności. Ważne jest, aby mąż i żona sypiali razem, najlepiej w specjalnie do tego przeznaczonej sypialni, aby odnosili swoje pożycie do Boga, zdając sobie sprawę, że ich związek jest uświęcony sakramentem. Ważne jest też, aby nie odmawiali sobie siebie nawzajem z błahych przyczyn, czego typowym przykładem jest spędzanie nocy oddzielnie po każdej poważniejszej kłótni. Pewna kobieta daje świa­dectwo: Pamiętam jeszcze sypialnię moich dziadków. Przed wejściem do niej wisiała niewielka kropielnica (pojemnik na wodę święconą) z krzyżem. Dziadkowie idąc spać do swojej małżeńskiej sypialni zawsze sięgali ręką do święconej wody i robili znak krzyża. Będąc dzieckiem odbierałam to jako gest potwierdzający fakt, że Bóg towarzyszy im w każdej chwili życia. Teraz rozumiem, że w ten sposób zapraszali Go do swojej intymnej, małżeńskiej relacji. Sypialnia dziadków była jedynym pokojem w którym nam dzieciom nie wolno się było bawić i bałaganić – to było ich forum internum – miejsce do którego mieli dostęp tylko oni i Bóg;
  • wspólne posiłki – ważnym elementem i miejscem tworzenia jedności mał­żeńskiej jest wspólne spożywanie posiłków. Małżonkowie wraz z dziećmi siadając razem do posiłku tworzą sytuację rozmowy. Przy stole jest atmos­fera dobrej rozmowy, jest czas dla rodziny. Dlatego dobrze, aby w domu był, tak duży stół, by przy nim swobodnie usiadła cała rodzina, aby wszyscy się widzieli i słyszeli, aby mogli spojrzeć sobie w oczy i usłyszeć o rado­ściach i problemach domowników. W czasie posiłku powinien być wyłą­czony telewizor i telefony komórkowe. Ludzie, którzy się lubią i chcą ze sobą rozmawiać zwykle spożywają posiłki przy wspólnym stole;
  • wspólna modlitwa – ma wartość jednoczącą małżonków. W niej, mąż i żona w szczerości i otwartości mówią Bogu o tym, co ich dotyka, z czym mają problemy, ale też dziękują za siebie nawzajem. Bliska relacja, jaką jest małżeństwo niesie ze sobą bardzo dużo sytuacji dobrych i trudnych. Podczas modlitwy małżonkowie stają w prawdzie przed Bogiem i samy­mi sobą. Powinni dostrzec, że współmałżonek nie jest moją własnością tylko przede wszystkim pomocą w nawróceniu, czyli zobaczeniu siebie „w prawdzie”, zobaczeniu gdzie jestem złośliwy, gdzie zadaję ból, dlacze­go kłamię i czemu nie potrafię kochać. Modlitwa małżonków wpływa na wszystkie obszary życia małżeńskiego, a później rodzinnego.

Jedność małżeńska jest wynikiem wysiłków obydwojga małżonków. Jest inwestycją, która zwraca się po wielu latach małżeństwa.