Katecheza nr 11 – Ambona, Stół Słowa Bożego

1648

Tydzień temu odczytywaliśmy symbolikę i znaczenie ołtarza. Dziś spoglądamy na element stojący najbliżej ołtarza i z nim integralnie związany, mianowicie na ambonę, z której odczytywane jest Słowo Boże.

1. O znaczeniu Bożego słowa w życiu chrześcijanina mówią modlitwy Kościoła:

„Boże, Ty w swojej niepojętej miłości przemawiasz do nas jako do przyjaciół. Udziel nam łaski Ducha Świętego, abyśmy doświadczając słodyczy Twego słowa, zostali napełnieni mądrością Twojego słowa.

Dziękujemy Ci, Boże, który wezwałeś ludzi z ciemności do swojego przedziwnego światła. Ty zaspokajasz nasz głód pożywnym pokarmem swego słowa i gdy gromadzimy się w tym kościele, ciągle nam przypominasz tajemnice swojego objawienia.

Prosimy Cię, Boże, niech głos Twego Syna rozbrzmiewa w naszych uszach, abyśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, byli nie tylko słuchaczami słowa, lecz także gorliwymi jego wykonawcami.

Niech głosiciele Twojego słowa ukazują nam drogi życia, abyśmy krocząc nimi, naśladowali Chrystusa Pana i osiągnęli życie wieczne.”

2. Ambona jest znakiem:

  • Chrystusa Nauczyciela,
  • Bożej mądrości, skierowanej do każdego z nas,
  • prawdy, która porządkuje i ubogaca nasze życie,
  • głoszenia Ewangelii całemu światu.

3. Z ambony wykonuje się:

  • czytania biblijne przeznaczone na Mszę św.,
  • Psalm responsoryjny, jako odpowiedź na usłyszane słowo Boże,
  • Ewangelię,
  • homilię,
  • intencje Modlitwy Wiernych.

Godność ambony wymaga, aby wstępował na nią tylko sługa Słowa.

4. Patrząc dziś na ambonę uświadomię sobie wielkie znaczenie liturgii słowa Bożego, z uwagą wsłucham się w to Boże słowo, postaram się je zrozumieć i zastosować w moim życiu.

„Mów do mnie, Panie, bo sługa Twój słucha, Twojego słowa”.