Ks. Albert Warso: Słowo wstępne do Pielgrzymki Duchowej na Jasną Górę – 6-13.08.2020

565
Ks. Albert Warso, ojciec duchowny Pielgrzymki Radomskiej. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę w bieżącym roku – naznaczonym epidemią – przybiera szczególną formę. Co prawda, od wielu już lat liczni Pielgrzymi Duchowi uczestniczą w pielgrzymowaniu, ale w tym roku – jak się wydaje – ich liczba będzie jeszcze większa. Na trasę pielgrzymki wyruszą tylko niektóre z grup. Wszystkim Pielgrzymom chcemy zaproponować niniejszy „Przewodnik duchowy” zawierający program tegorocznej wędrówki do tronu Matki Bożej Częstochowskiej.

Hasło tegorocznego roku pielgrzymowania: „Eucharystia – Wielka Tajemnica Wiary”, podobnie jak w przeszłości, nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Stanowi ono zachętę do zgłębienia na nowo tej Wielkiej Tajemnicy. U schyłku swego ziemskiego życia pisał św. Jan Paweł II:

„Od ponad pół wieku, począwszy od pamiętnego 2 listopada 1946 roku, gdy sprawowałem moją pierwszą Mszę św. w krypcie św. Leonarda w krakowskiej katedrze na Wawelu, mój wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu, w których czas i przestrzeń jakby «skupiają się», a dramat Golgoty powtarza się na żywo, ujawniając swoją tajemniczą «teraźniejszość». Każdego dnia dane mi było z wiarą rozpoznawać w konsekrowanym chlebie i winie Boskiego Wędrowca, który kiedyś stanął obok dwóch uczniów z Emaus, ażeby otworzyć im oczy na światło, a serce na nadzieję (por. Łk 24, 13-35)” (Ecclesia de Eucharistia, 59).

Pielgrzymka jest więc ponownym zaproszeniem do „rozpoznania Boskiego Wędrowca”, który każdego dnia na ołtarzach świata przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swą Krew. Warto wciąż przypominać sobie, że Msza święta jest najważniejszą godziną każdego dnia. Żaden inny punkt dnia nie jest ważniejszy. Pielgrzymka jest też mocnym doświadczeniem wspólnoty Kościoła, który Eucharystia buduje. Dlatego też pielgrzymowanie posiada metodę przeżyciową, to znaczy, że nie tylko jest przekazaniem pewnych treści, ale również stwarza możliwość ich realizacji „tu i teraz”. Nie tylko mówimy o wartości Wielkiej Tajemnicy Wiary, jaką jest Eucharystia, ale każdego dnia bierzemy udział we Mszy świętej i chcemy, by to uczestnictwo było świadome, czynne i pełne. Naszym udziałem jest również doświadczenie wspólnoty Kościoła, który otacza ołtarz i celebruje Eucharystię. Zebrani na Mszy świętej, to ci, do których każdego dnia zwracamy się „Bracie” i „Siostro”. Podkreślamy konieczność przygotowania się do Mszy świętej, jak też dziękczynienia po niej. Istotne jest również przypomnienie, że po zakończeniu Mszy świętej niesiemy Chrystusa w naszych sercach, podobnie jak Maryja niosła Go do domu św. Elżbiety. Przypominamy jednocześnie o potrzebie zwrócenia uwagi na wagę adoracji Najświętszego Sakramentu w życiu uczniów Chrystusa.

Tematyka tegorocznego pielgrzymowania jest bardzo aktualna. Doświadczyliśmy w minionych miesiącach braku wiernych świeckich w naszych kościołach. Pielgrzymka – tak „fizyczna”, jak i duchowa – jest doskonałą okazją rozbudzenia z mocą pobożności eucharystycznej. Jest też kolejną szansą duszpasterską. Treści zawarte w niniejszym „Przewodniku duchowym” ułożone są według programu kolejnych dni pielgrzymki. Podobnie jak w poprzednim roku, dwa dni mają szczególne intencje. W sobotę, 8 sierpnia, stanowi ją modlitwa w intencji kapłanów. Modlić się będziemy tego dnia za wszystkich kapłanów – tych, którzy obecnie posługują w Kościele będziemy polecać w Modlitwie Różańcowej, a w modlitwie Koronki do Miłosierdzia Bożego będziemy modlili się o wieczne szczęście dla zmarłych kapłanów. Tego dnia nie powinno zabraknąć również gorliwej modlitwy o nowe powołania do służby kapłańskiej. Druga szczególna intencja będzie towarzyszyła uczestnikom pielgrzymki we wtorek, 11 sierpnia. Tego dnia naszej pielgrzymki do tronu Królowej Polski będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny. Dzięki tej intencji ten dzień przybiera na naszej pielgrzymce również formę „dnia patriotycznego”, gdy więcej mówimy o potrzebie miłości do Polski, o potrzebie wzajemnego szacunku i budowania jedności, przypominamy bogactwo dziejów naszej Ojczyzny, piękno jej literatury, kultury i sztuki, jak również – co jest już pięknym zwyczajem wielu grup pielgrzymkowych – śpiewów patriotycznych. Warto ukazywać Boże działanie w dziejach naszego Narodu, szczególną okazję ku temu stanowi tegoroczna setna rocznica „Cudu nad Wisłą”.

Treści przeznaczone na każdy dzień pielgrzymki rozpoczynają się wskazaniem formularzy mszalnych, które pochodzą ze „Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie” („Mszał Maryjny” i „Lekcjonarz Maryjny”). W pierwszym dniu pielgrzymki teksty mszalne pochodzą ze święta Przemienienia Pańskiego, a 9 sierpnia z XIX Niedzieli Zwykłej. Następnie zamieszczone są propozycje modlitw porannych. Każdego dnia modlimy się rano między innymi śpiewem „Sekwencji do Ducha Świętego”, wskazując, że modlitwa do Ducha Świętego powinna być stałym elementem codziennej modlitwy porannej. Następnie w niniejszych materiałach zawarto propozycję medytacji biblijnej. Bazuje ona na fragmencie Ewangelii, który wyznaczony jest w formularzu mszalnym na dany dzień pielgrzymki.

Poszczególne dni tegorocznego pielgrzymowania nie są związane – jak w latach ubiegłych – ze świętymi czy błogosławionymi patronami. W tym roku całej naszej diecezjalnej pielgrzymce patronują: św. Jan Paweł II i Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Wybór ten podyktowany jest setną rocznicą urodzin Świętego Papieża, jak też wyczekiwaną beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia. Szczególnym momentem przywołującym nauczanie św. Jana Pawła II powinna być modlitwa „Anioł Pański”, do której komentarzem staną się jego słowa. Na nauczaniu Papieża Polaka oparte są również konferencje przygotowane na tegoroczną pielgrzymkę. Z kolei osoba Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego – jego drogi życia i zawierzenie Matce Bożej, zostaną uwypuklone w czasie codziennych Apeli Jasnogórskich.

Jak już wspomniano, tegoroczne konferencje oparte są o nauczanie św. Jana Pawła II i pogłębiają hasło naszego pielgrzymowania. Ukazuje one konieczność życia Eucharystią. Tłumaczą, czym jest ta Wielka Tajemnica Wiary, jak też podkreślają, że Eucharystia jest dla człowieka wierzącego zaszczytem i uprzywilejowanym spotkaniem z Bogiem. Stąd też warto podjąć pytanie o to, jak najowocniej przeżywać Eucharystię i przyjmować Ją do serca. Prezentowane treści kierują również naszą uwagę na potrzebę trwania przy Chrystusie w czasie adoracji, jak też przeżywania z Nim całej naszej codzienności. W ostatnim dniu pielgrzymki – 13 sierpnia – nie jest przewidziana konferencja w czasie drogi.

Codzienna „Koronka do Bożego Miłosierdzia” poprzedzona będzie wprowadzeniem, w którym wykorzystano fragmenty „Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej. Na każdy dzień przygotowano rozważania pięciu tajemnic Różańca świętego, jak również propozycję adoracji Najświętszego Sakramentu i Apelu Jasnogórskiego, który – jak już wspomniano – przywołuje postać Prymasa Tysiąclecia, Wielkiego Czciciela Matki Bożej. Niniejszy „Przewodnik” zawiera też rozważania Drogi Krzyżowej, którą każda grupa odprawia w piątek, 7 sierpnia. W „Dodatku”, umieszczonym na końcu tej publikacji, zamieszczone zostały „Litania Loretańska”, „Litania do Miłosierdzia Bożego” i wykaz formularzy mszalnych na czas pielgrzymki.

Serdecznie dziękuję licznemu gronu Autorów* tekstów zawartych w tym „Przewodniku duchowym” za podjęty trud ich przygotowania. Dziękuję również Ks. Sławomirowi Wilewskiemu, Dyrektorowi Wydawnictwa Diecezji Radomskiej „Ave” i jego Współpracownikom za przygotowanie od strony edytorskiej i za ich druk.

Niech będzie wolno wyrazić na koniec życzenie, by ten „Przewodnik duchowy” służył wszystkim Pielgrzymom. Korzystając ze słów tegorocznych Patronów naszej pielgrzymki, życzmy sobie, by Maryja – „Niewiasta Eucharystii” była dla nas zawsze „największą Łaską, Światłem, Nadzieją i programem” życia każdego z Pielgrzymów.

ks. prał. dr Albert Warso
redaktor „Przewodnika duchowego”
i ojciec duchowny Pielgrzymki Radomskiej

 


*) Autorzy: Anna i Jacek Barwiccy, s. Emilianna Filipek, ks. Daniel Glibowski, ks. Andrzej Jędrzejewski, Małgorzata i Konrad Karpetowie, s. Małgorzata Kobylarz, ks. Krzysztof Kołtunowicz, ks. Michał Kopciński, Karolina i Karol Korczyńscy, ks. Maciej Korczyński, ks. Kamil Jan Kowalski, ks. Mirosław Kszczot, Anna i Paweł Kudasowie, Aleksandra i Wojciech
Laskowscy, ks. Michał Nachyła, Anna i Piotr Napierajowie, s. Adriana Obryk, ks. Wojciech Pawłowski, ks. Edward Poniewierski, s. Ancilla Skwarczyńska, s. Agnieszka Szczęsna, bp Piotr Turzyński, Karolina i Paweł Walczykowie, ks. Albert Warso, ks. Mariusz Wilk, Weronika i Łukasz Wlazły.