Oferta edukacyjna Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

478

Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie ma w swojej ofercie:

 • Specjalistyczne Studia Teologiczne (Ad Licentiam)
 • Podyplomowe Studia Teologiczne (Ad Licentiam):
  • Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne
  • Podyplomowe Studia Mariologii
  • Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa
  • Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego
 • Kurs Teologiczny (Ad Lauream)
 • Szkoła Doktorska UKSW

Specjalistyczne Studia Teologiczne (Ad Licentiam)

 • Jako jedyna uczelnia w Polsce prowadzimy w trybie stacjonarnym na Wydziale Teologicznym UKSW dwuletnie specjalistyczne studia teologiczne II stopnia, kończące się uzyskaniem stopnia licencjata kościelnego.
 • Oferujemy specjalistyczne odrębne ścieżki kształcenia realizowane w następujących specjalnościach:
  • teologia biblijna
  • teologia dogmatyczna i fundamentalna
  • teologia moralna
  • teologia duchowości
  • patrologia
  • teologia pastoralna
  • liturgika
  • katechetyka
  • homiletyka
  • misjologia
  • teologia religii i ekumeniczna
  • teologia środków społecznego przekazu
  • teologia kultury
 • Informacje na stronie:

Podyplomowe Specjalistyczne Studia Teologiczne (Ad Licentiam)

Trwają trzy lata i obejmują następujące studia podyplomowe (do wyboru):

 • Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne moduły:
  • teologia biblijna
  • teologia praktyczna (specjalności: teologia pastoralna i katechetyka)
  • teologia systematyczna (specjalności: teologia moralna i duchowości)
 • Podyplomowe Studia Mariologii w Kolbianum (Niepokalanów)
  • Ich istotą jest pogłębienie wiary i wiedzy teologicznej na temat Matki Bożej, Jej roli w historii zbawienia, w życiu Kościoła i każdego człowieka.
 • Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa lub Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego w Pallotianum (Ołtarzew)
  • Ich istotą jest pogłębienie wiedzy nad naturą apostolatu Kościoła, a więc duchowieństwa, laikatu i osób konsekrowanych w podejmowania zadań ewangelizacyjnych.
  • Po ukończeniu Podyplomowych Specjalistycznych Studiów Teologicznych słuchacze mający tytuł zawodowy magistra teologii mogą ubiegać się o możliwość zdawania egzaminu licencjata kanonicznego na WT UKSW w następujących specjalnościach:
   • teologia biblijna
   • teologia dogmatyczna i fundamentalna
   • teologia moralna
   • teologia duchowości
   • teologia pastoralna
   • liturgika
   • katechetyka
   • misjologia
   • teologia religii i ekumeniczna
   • mariologia (Kolbianum)
   • teologia apostolstwa (Pallotianum)
   • teologia życia konsekrowanego (Pallotianum)

Kurs Teologiczny (Ad Lauream)

Stanowi kontynuację specjalistycznych ścieżek kształcenia po licencjacie kanonicznym. Jest on płatny, trwa rok i łączy się z przygotowaniem pracy doktorskiej, bronionej w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy).


Szkoła Doktorska UKSW (ścieżka teologiczna)

Kształcenie teologiczne na poziomie doktoranckim odbywa się także w ogólnouczelnianej szkole doktorskiej utworzonej na UKSW zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W ramach tej szkoły funkcjonuje ścieżka teologiczna uzupełniająca zajęcia ogólnoakademickie obowiązkowe dla doktorantów wszystkich dziedzin kształcenia.

O przyjęcie na ścieżkę teologiczną szkoły doktorskiej mogą się ubiegać kandydaci posiadający tytuł licencjata kanonicznego z teologii lub tytuł magistra teologii, podejmujący jednocześnie równoległe Specjalistyczne Studia Teologiczne (Ad Licentiam) na UKSW.

Więcej informacji na stronie: www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl


Dane kontaktowe: