Pasterskie życzenia Bożonarodzeniowe

1368
Bp H. Tomasik. Betlejemska stajenka w radomskim seminarium. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecjezja.radom.pl

Czcigodni Księża,
Drodzy Siostry i Bracia!

„Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu dosięgła połowy drogi, wszechmocne Słowo Twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu” – tak liturgia Oktawy Bożego Narodzenia, nawiązując do Księgi Mądrości (por. Mdr 18,14-15), odczytuje prawdę, o której mówi Święty Jan: „Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Jezus Chrystus, „Emmanuel – Bóg z nami”, wchodzi w historię człowieka i pragnie zamieszkać w ludzkich sercach.

Syn Boży stał się człowiekiem, „…przez wcielenie swoje, zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu” – uczył nas Św. Jan Paweł II (Redemptor hominis, p. 8).

W atmosferze przenikniętej dziękczynieniem za Tajemnicę Wcielenia życzymy Drogim Diecezjanom dużo światła z nieba, które jest potrzebne do głębokiego przeżywania prawdy, którą wyśpiewujemy w kolędzie: „Bóg się rodzi, moc truchleje”, „A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami”, „Narodzony Boży Syn, Pan Wielkiego Majestatu, niesie dziś całemu światu, odkupienie win”. Życzymy Bożej łaski i pokoju w sercu, o którym mówi wspaniała kolęda: „Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem”.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Biskup Henryk Tomasik
Biskup Adam Odzimek
Biskup Piotr Turzyński