Procesja różańcowa w parafii w intencji Ojczyzny (rozważania)

782

Procesję zorganizujmy w parafii w ramach Nabożeństwa Różańcowego. Może ona odbyć się wokół kościoła, czy do Figury Matki Bożej przed kościołem. Zachęcam, aby zorganizować ją podobnie jak Drogę Krzyżową w Wielkim Poście ulicami parafii. W procesji może być niesiony Różaniec, Figura MB Fatimskiej czy feretron z Obrazem Matki Bożej. Zapraszamy do udziału przy poszczególnych tajemnicach różańcowych grupy parafialne, dzieci, młodzież, rodziny.

W KOŚCIELE :

Pieśń: Zawitaj Królowo Różańca Świętego…

Słowo wstępne:

Dziś zjednoczeni na modlitwie z całą rodziną różańcową w Polsce klękamy przed Toba Jezu i zanosimy błaganie: „Ojczyznę wolna, pobłogosław Panie”.

Za chwilę wyjdziemy na ulicę naszej parafii z różańcem w ręku aby błagać szczególnie za umiłowaną Ojczyznę. Prośmy o mądrość i światło Ducha Św. dla nas Polaków, abyśmy wybierając tych, którzy będą sprawowali rządy w naszej Ojczyźnie pragnęli, aby pozostała wierna Bogu, krzyżowi i Ewangelii. Rozważamy Tajemnice Radosne Różańca Św.

I. ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Pieśń: Jak szczęśliwa Polska cała…

Tekst o Ojczyźnie: Bł. Stefan Kard. Wyszyński

„Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie, kulturze narodowej i polskiej. (…) Stąd istnieje obowiązek obrony kultury rodzimej. (…) Mamy obowiązek chrzcić i nauczać Naród polski oraz upominać się o uszanowanie naszej kultury rodzimej, narodowej, abyśmy nie musieli kochać najpierw wszystkich narodów, a potem dopiero na zakończenie, czasami od święta, i Polskę”. (S. Wyszyński, Prosimy – wymagamy – żądamy, Kraków 12 maja 1974)

Rozważanie Tajemnicy

Najświętsza Panno, któraś z radością i uwielbieniem przyjęła anielskie zwiastowanie zapowiadające przyjście na świat Bożego Syna, dziękujemy Ci, że z równym oddaniem przyjmujesz nas, Naród polski. jako Twoje dzieci i roztaczasz nad nami macierzyńską opiekę. Spraw, by nigdy nie zabrakło tych, którzy się do Ciebie uciekają.

II. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

Pieśń: Matko, Tyś Naród Polski…

Tekst o Ojczyźnie: Św. Urszula Ledóchowska

„Tak, ty jesteś nieśmiertelny kraju moich przodków, Ojczyzno ukochana, Polsko moja! Nieśmiertelna przez twą odwieczną sławę, nieśmiertelna przez twoją sztukę i literaturę, która nie może być wymazana z pamięci narodów; nieśmiertelna przez miłość Ojczyzny, która żyje w sercach twych dzieci i która nie ma równej, śmiem to powiedzieć z czołem wzniesionym, ze szlachetną dumą!

Inne narody kochają bardzo swoją ojczyznę, kochają ją, gdyż jest wolna, dumna, bogata, ponieważ zapewnia im dobrobyt i wielkość, ale my ciebie kochamy, Ojczyzno moja, mimo że jesteś upokorzona, uciśniona. Kochamy cię, choć ta miłość, którą żywimy dla ciebie, przynosi nam często prześladowanie, zesłanie, więzienie i szubienicę!

Rozważanie Tajemnicy

Maryjo, nasza Matko, tak jak św. Jan Chrzciciel poruszył się w łonie św. Elżbiety na widok Ciebie i Twojego ukrytego pod sercem Syna, tak serca Polaków porusza samo wspomnienie Twojego Bożego macierzyństwa. Spraw, aby ta radość nigdy nie gasła, ale trwała w nas do końca naszych ziemskich dni.

III. Narodzenie Pana Jezusa

Pieśń: Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…

Tekst o Ojczyźnie: Św. Urszula Ledóchowska

Jesteś nieśmiertelna, o moja Polsko, gdyż żyjesz w sercach twych dzieci. My cierpimy, umieramy, ale przez śmierć idzie się ku zmartwychwstaniu. My umrzemy, ale ty zmartwychwstaniesz! Mimo naszych dzisiejszych cierpień, mimo agonii – patrz, twoje dzieci z miłością cię otaczają i śpiewają z nadzieją w sercu: „Jeszcze Polska nie zginęła!”

Rozważanie Tajemnicy

Maryjo, która stałaś się naszą Matką, kiedy nasz Naród przez chrzest narodził się dla Boga, oręduj za nami u swojego Syna, abyśmy po wsze czasy szanowali każde życie ludzkie i z miłością przyjmowali każde poczęte dziecko. Niech każde z nich daje nam taką radość, jaką dał nam nowo narodzony Chrystus.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową…

Tekst o Ojczyźnie: Św. Jan Paweł II

„I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska” raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: Abyście mieli ufność nawet wbrew każdej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili. Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której on „wyzwala” człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia ani sensu.” (Jan Paweł II)

Rozważanie Tajemnicy

Matko Najświętsza. Tak jak ofiarowałaś Bogu swojego Syna, tak stale ofiarowuj Naród polski w całym jego Bożym dziecięctwie. Zaprowadź nas przed oblicze Pana Boga naszego, abyśmy uświęceni mogli być naśladowcami Chrystusa.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Pieśń: Gwiazdo śliczna wspaniała…

Tekst o Ojczyźnie: Św. Jan Paweł II

Ta moc ducha, moc sumień i serc, moc łaski i charakterów, jest szczególnie nieodzowna w waszym pokoleniu. Ta moc jest potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, obojętności, zwątpienia czy wewnętrznej, jak to się mówi, emigracji; pokusie wielorakiej ucieczki od świata, od społeczeństwa, od życia, także ucieczki w znaczeniu dosłownym – opuszczania Ojczyzny; pokusie beznadziejności, która prowadzi do samozniszczenia własnej osobowości, własnego człowieczeństwa poprzez alkoholizm, narkomanię, nadużycia seksualne, szukanie doznań, wyżywanie się w sektach czy innych związkach, które są tak obce kulturze, tradycji i duchowi naszego narodu. Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. Może czasem zazdrościmy Francuzom, Niemcom czy Amerykanom, że ich imię nie jest związane z takim kosztem historii. Że o wiele łatwiej są wolni. Podczas gdy nasza polska wolność tak bardzo kosztuje. (Westerplatte, 12.06.1987)

Rozważanie Tajemnicy

Zgubiłaś, Najświętsza Matko, swojego Syna i… odnalazłaś Go w Świątyni. Spraw, proszę, aby to właśnie tam odnajdywali się Twoi synowie i córki Narodu polskiego za każdym razem, kiedy się zagubią, abyś mogła ich tam zastać trwających w uwielbieniu i poszukujących dróg do Pana.

Pieśń: Pod Twoją obronę…

Moja modlitwa za Ojczyznę

Panie, „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.

Naszej ziemi. Ojczystej ziemi.

Panie, daj nam ojczyznę silną wiarą w Ciebie, niech będzie zawsze wzorem Twojej chwały.

Daj wszystkim Polakom głęboką moc wiary, abyśmy jako naród byli jednością.

Chroń obywateli Polski przed grzechem zazdrości, zawiści, pychy i chciwości.

Prosimy Cię, uspokój nasze serca i wzmocnij ufność w Twoją miłość.

Daj mądrość rządzącym, a zgodę i sumienność obywatelom.

Panie, „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.

Ziemi mojej młodości, którą zawierzam Tobie, byś chronił ją

przed bezmyślnością, lenistwem i nieuczciwością.

Obdarz młodzież wrażliwością na potrzeby każdego człowieka,

naucz szacunku dla narodowego dziedzictwa i pobłogosław trud jego pomnażania.

Spraw, Panie, aby wszystkich Polaków napełnił duch wzajemnej życzliwości i głębokiego przebaczenia.

Panie, „niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.

Polskiej ziemi.

W: Amen.

Błogosławieństwo kapłana

Pieśń: Zapada zmrok…