Relacje Trójcy Świętej wzorem relacji małżeńsko-rodzinnych

1198
Matka Boża Świętorodzinna. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Między Trzema Osobami Boskimi – Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym istnieją relacje, które są obrazem relacji w małżeństwie i rodzinie. Bóg, który jest Komunią Osób, stanowi w Trójcy Świętej absolutną jedność, dzięki której Trzy Osoby Boskie są w nieustannej pięknej relacji i przej­rzystej więzi. Miłość Trójcy Świętej to inaczej miłość trynitarna, która jest miło­ścią całkowitą i wierną, a w małżeństwie obejmuje wszystkie dziedziny życia. Jest to miłość, która obdarowuje całym życiem. Człowiek jest podobny do Boga nie tylko z racji stworzenia, ale także dlatego, że potrafi budować relacje z innymi ludźmi – potrafi budować komunię. Wewnętrzna relacja Trójcy Świętej jest zatem wzorem dla relacji małżeńskiej. Więź Trójcy Świętej przypomina o więziotwórczym charakterze sakramentu małżeństwa. Więź miłości małżeńskiej, wzorowana na wewnętrznej relacji Trzech Osób Boskich może być doskonała, przez co pro­mieniuje zarówno na małżonków oraz ich dzieci.

Relacja Trójcy Świętej wzorem relacji miłości w małżeństwie i rodzinie

Konferencja Episkopatu Polski w dokumencie Służyć prawdzie o mał­żeństwie i rodzinie naucza, że stworzenie pary ludzkiej na obraz i podobieństwo Boże najpełniej zapisuje się w wiernej, nierozerwalnej i wyłącznej miłości mał­żonków (SPMR 31). Bóg w Trójcy Świętej jest Wspólnotą Osób, które miłują się wzajemnie poprzez dawanie siebie w darze i przyjmowanie daru każdej z Osób. Trwanie we wzajemnym darze sprawia, że „Miłość łącząca Trójcę Przenaj­świętszą jest tak prawdziwa, dogłębna i radykalna, iż sprawia doskonałą jedność, w której każda z Boskich Osób pozostaje sobą, ale jest jeden Bóg” (SPMR 32). Żadna z Osób Bożych nie posiada swego bogactwa jedynie dla siebie, ale każda z osób dzieli się swoim bogactwem w doskonały sposób z innymi.

Podobnie małżonkowie, we wzajemnej i doskonałej relacji – komunii osób, przy jednoczesnym poszanowaniu swej odrębności, stają się żywym obra­zem relacji Trzech Osób Boskich. Przez codzienne okazywanie miłości i dążenie do zjednoczenia na płaszczyźnie cielesnej, uczuciowej i duchowej, więzi łączące żonę i męża, a później także ich dzieci, wiernie odzwierciedlają relacje Trójcy Świętej (SPMR 32).

Na mocy sakramentu małżeństwa małżonkowie obierają nowy styl życia, w świetle którego pragną „całe swoje życie małżeńskie uczynić widzialnym zna­kiem tej «Rzeczywistości» niewidzialnej, jaką jest Bóg w Trójcy Świętej jedyny” (SPMR 33). Bóg w Trójcy Świętej jest Miłością i przez ten fakt miłość małżeń­ska staje się doskonała. Do miłości na wzór Trójcy Świętej małżonkowie muszą jednak nieustannie dorastać i tworzyć swoją miłość wciąż na nowo, by z każdym dniem była ona coraz bardziej dojrzalsza i piękniejsza. Przez więź miłości i jed­ność małżeńską mąż i żona ubogacają siebie nawzajem. Jest to nieustanne przy­bliżanie się do ideału miłości, zapisanego w relacji Trzech Osób Boskich.

Rodzina miejscem realizacji miłości Bożej w świecie

Przez wzajemną miłość, która jest zasadą życia społecznego, relacje rodzinne mogą być ujęte jako miejsce realizacji miłości Bożej w świecie. Jako pierwsza i najmniejsza społeczność, rodzina buduje swoje relacje na wzór życia wewnętrznego Trójcy Świętej. Na mocy sakramentu małżeństwa, obdarzeni bło­gosławieństwem płodności małżonkowie objawiają tajemnicę życia Trzech Osób Boskich. Zaistniała między kobietą i mężczyzną więź wzajemności obrazuje życie wewnętrzne Boga. Przez więzi małżeńsko-rodzinne Bóg objawia nie tylko Siebie, ale także miłość. Powołanie małżonków do życia i miłości w komunii osób jest początkiem małżeństwa, które w swym porządku zostało zaburzone przez grzech pierworodny. Uzdrowienie małżeńskich relacji może dokonać się tylko w Chrystusie i przez Chrystusa, który odnawia małżeństwo, nadając mu zbawczego charakteru. Bez obrazu relacji Trójcy Świętej trudno jest zrozumieć prawdę o godności i wzniosłości miłości małżeńskiej.

Relacja Trójcy Świętej wzorem relacji rodziców i dzieci

Codzienne relacje małżeńsko-rodzinne będące obrazem Trójcy Świę­tej w teologii małżeństwa i rodziny rozumiane są także jako relacje matki, ojca i dziecka – trzech bliskich sobie osób, żyjących ze sobą każdego dnia w rodzinie.  Łącząca te osoby miłość nie ma końca i nie wyczerpuje się w samej miłości mał­żeńskiej. Przez bezinteresowny dar z siebie małżonków, staje się miłością trzech osób. Małżonkowie stają się jednym ciałem w osobie swojego dziecka. To nie­zwykłe i niepowtarzalne wydarzenie. Jest to miłość, która uczestniczy w akcie stwórczym samego Boga. Z miłości rodziców rodzi się dziecko, które zawiązuje nową więź między poszczególnymi osobami w rodzinie.

*

Obraz relacji Trójcy Świętej jest wspaniałym i najbardziej wiarygodnym obrazem relacji, która w codziennym życiu powinna być naśladowana w życiu małżeńskim i rodzinnym. Przykład głębokiej więzi Trzech Osób Boskich ukazuje prawdę o ludzkiej potrzebie dialogu i relacji. Ukazuje również prawdę o wewnętrz­nej komunii małżeńskiej i rodzinnej, do której człowiek został wezwany i powo­łany, ale także zobowiązany w momencie stworzenia.