#RodzinnaMajówka – 27 maja. Problem współuzależnienia w rodzinie

598

Pieśń na rozpoczęcie: Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

Rozważanie 27: Problem współuzależnienia w rodzinie

Współczesna rodzina boryka się z licznymi problemami, do których niewątpliwie należą liczne uzależnienia, wśród których najczęstszym jest uzależnienie od alkoholu. Coraz częściej słyszymy o trudnościach życia pod jednym dachem z osobą nadużywającą alkoholu, która wycofuje się z pełnienia ról życiowych, przestaje świadczyć na rzecz rodziny, a czasem nawet interesować się swoimi bliskimi. Narastanie problemu alkoholowego skłania niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im przetrwać w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożności zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, a czasami również biologicznych… [fragment]

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Maryjo, Królowo Polski… (Apel Jasnogórski)


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.