Środa Popielcowa w rodzinie chrześcijańskiej

2130
Obrzęd posypania głów popiołem w Środę Popielcową (2016). Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Środa Popielcowa jest pierwszym dniem Wielkiego Postu. Kończy się kar­nawał i zaczynają kilkutygodniowe przygotowania do świąt Wielkanocy. Wielki Post trwa czterdzieści dni, nie wliczając niedziel, które w praktyce Kościoła zawsze były dniami radości. Kiedyś ten czas był pełen modlitwy, pokuty, postów. W ten sposób nawiązywano do czterdziestodniowego pobytu Chrystusa na pustyni przed podjęciem działalności publicznej.

Wprowadzenie rodziny w atmosferę Wielkiego Postu

Warto w przeddzień zorganizować w domu katechezę o tym, że kończy się karnawał, czas zabaw, a zaczyna się okres, w którym akcent będzie przenie­siony na pokutę, wyrzeczenie i umartwienie. Każdemu człowiekowi, tym bar­dziej dziecku do prawidłowego rozwoju potrzebna jest zmiana. Ze względu na zachowanie higieny psychicznej, jak i konieczność nauczenia dzieci, że w życiu istnieje nie tylko zabawa, warto wprowadzić je w tajniki Wielkiego Postu.

Wbrew pozorom dzieci lubią rezygnować z przyjemności i odczuwają radość z pokony­wania swoich zachcianek.

W chrześcijaństwie post nie jest tylko innym rodza­jem diety. Post ma uwrażliwić na potrzeby tych, którzy często nie mają co jeść (jedną z ważniejszych wielkopostnych praktyk jest jałmużna). Post ma przede wszystkim wskazać na to, że potrzeby naszego ciała to nie jedyne, które mamy. Że „nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4,4), że jego dusza pragnie Boga, Boga żywego (Ps 42,3).

Posypanie głów popiołem

W Środę Popielcową w kościele odbywa się obrzęd posypania głów popiołem. Takim zewnętrznym znakiem rozpoczęcia okresu zadumy nad spra­wami nadprzyrodzonymi będzie uczestnictwo we Mszy świętej z posypaniem głów popiołem. Trzeba też wyjaśnić symbolikę popiołu uzyskanego z palm poświęco­nych w ubiegłoroczną Niedzielę Palmową. Palmy nawiązują do radosnego “Hosanna” w dniu wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Także dzieciom warto wyjaśnić znaczenie tego obrzędu.

Po powrocie do domu rodzice razem z dziećmi mogą wspólnie przeczytać fragmenty Pisma Świętego tj.:

  • Drugi List św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 5,20; 6,3)
  • Ewangelię wg św. Mateusza (Mt 1,12­-25).

Ojciec jako najważniejsza osoba w domu posypuje głowy popiołem przynie­sionym do domu w książeczce tym członkom rodziny, którzy nie mogli uczest­niczyć w nabożeństwie. Słowa wypowiadane podczas posypania głów popiołem nawiązują do potrzeby nawracania się i pamiętania o przemijalności tego świata, tego, że jesteśmy ze świata (prochu ziemi), pokuty, skruchy, tego, że nie jesteśmy samowystarczalni, że potrzebujemy kogoś, kto nas oczyści.

Wieczorne spotkanie rodziny

W Środę Popielcową warto zachęcić całą rodzinę do wspólnej modlitwy. Można zapalić świecą, symbolizującą Chrystusa Zbawiciela. Można zaopatrzyć się wcześniej w pieśni wielkopostne na kasetach lub płytach w dobrym wyko­naniu. Ta wspólna modlitwa pozwala rodzinom doświadczyć, że rozpoczyna się w Kościele katolickim czterdziestodniowy okres przygotowania do Świąt Wiel­kanocnych.

*

Chrystus, wzywając nas do przemiany, obiecuje nam chwałę w niebie. Przyjmując popiół na nasze głowy, prosimy Boga, by dał nam ducha prawdziwej pokuty.

Papież Franciszek w orędziu na Wielki Post 2018 mówił: „Post nas prze­budza, powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód”.