„Ukrzyżowanie” w farze

795

Po renowacji do radomskiej fary wrócił późnorenesansowy obraz przedstawiający ukrzyżowanie Chrystusa.

Obraz „Ukrzyżowanie” pochodzi z ok. 1600 roku. Przed rozpoczęciem prac obraz był w bardzo złym stanie zarówno technicznym, jak i estetycznym. Wpływ na znaczące zniszczenia miały w dużej mierze niewłaściwe renowacje wykonane na obrazie w XX wieku. Prace dotyczyły renowacji i konserwacji zarówno obrazu jak i ramy; przeprowadzone prace miały na celu poprawę złego stanu oraz przywrócenie pierwotnego wyglądu. Cele te zrealizowano m.in. poprzez wzmocnienie drewnianego podłoża, utrwalenie i zabezpieczenie osypujących się oryginalnych warstw malarskich, usunięcie zabrudzeń powierzchniowych oraz szpecących wtórnych nawarstwień, a także poprzez uzupełnienie ubytków wszystkich oryginalnych warstw technologicznych.

Prace, które w części finansowane były przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonali konserwatorzy zabytków: p. Angelika Lament-Kosińska i p. Krzysztof Kosiński.

W kościele znajduje się sztaluga, gdzie można zapoznać się z opisem prac i zdjęciami pokazującymi obraz przed, w trakcie i po renowacji.

W radomskiej Farze trwa także kolejny etap prac konserwatorsko-restauratorskich nawy głównej, a dokładniej empory chórowej. Zostały już wstępnie oczyszczone wykonane z piaskowca arkady.