Znaczenie przygotowania do sakramentu bierzmowania w rodzinie

2740
Bp Henryk Tomasik udziela sakramentu bierzmowania

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania otwiera bardzo ważny etap w życiu młodego człowieka. Rodzice kiedyś sami także przyjmowali ten sakrament, pogłębiając swoją wiedzę i umacniając wiarę, a przez to poczucie przynależności do Kościoła. Wtedy podczas zgłębiania poszczególnych prawd wiary, bardziej rozumieli czym jest dojrzałość chrześcijańska, czym jest przy­znawanie się do Chrystusa, nie tylko w trudnych sytuacjach, ale także w tych prozaicznych i zwyczajnych okolicznościach życia. Warto dziś zapytać i może też zrobić rachunek sumienia z tego co zostało z tamtych chwil przygotowania do przyjęcia tego sakramentu. Może warto coś naprawić, a może wszystko jest na właściwym miejscu. Doświadczenie rodziców związane z przygotowaniem do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej będzie istotnym wkładem i pomocą dzieciom w towarzyszeniu im na drodze do zbawienia.

Rodzice odpowiedzialni za przygotowanie dziecka do sakramentów

Rodzice powinni pamiętać, że istotne jest, by dzieci czuły obecność rodziny, która nie tylko wychowuje, ale także pomaga wzrastać w wierze budując Kościół. Bierzmowanie to inaczej sakrament chrześcijańskiej dojrzałości, co wiąże się z większą odpowiedzialnością za swoją, a także innych wiarę. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem na drodze wiary. Pomoc wspólnoty w otwarciu się na światło i dar Ducha Świętego oraz w nabyciu umiejętności i odwagi w podejmowaniu Jego natchnień, jest bez­cenna. Zaangażowanie i zatroskanie rodziców, którzy są autorytetem dla dziecka jest nie do zastąpienia. W niesieniu pomocy, w przygotowaniu do przyjęcia sakra­mentu bierzmowania przez dzieci, rodzice powinni być pierwsi, ponieważ zobowią­zali się do tego prosząc o chrzest swojego dziecka. Kościół udziela chrztu małym dzieciom ze względu na wiarę rodziców, ze względu na nich odpowiedzialne zobo­wiązanie się, że na wszelki sposób pomogą dziecku poznać prawdy wiary, że będą współdziałać z Bogiem w uświecaniu powierzonego im człowieka. Wypełnienie tego zobowiązania nie kończy się na przygotowaniu uroczystości Pierwszej Komu­nii Świętej, ale musi trwać przez całe życie. Przyjęcie sakramentu bierzmowania łączymy z wejściem dzieci w okres dojrzałości i większej samodzielności. Trzeba zatem ze szczególną troską pomóc im w wyborze drogi życia, w uporządkowaniu hierarchii wartości, w otwarciu się na Boga, który chce prowadzić je po wszystkich drogach życia, wspierając, broniąc, otaczając opieką.

Zadania rodziców we wspieraniu kandydatów do bierzmowania

Fundamentalnymi zadaniami rodziców na drodze przygotowania dzieci do bierzmowania są:

  • zwracanie uwagi na zachowanie dzieci w szkole i poza nią. Nie można sobie wyobrazić kandydata do bierzmowania, który otrzymuje ocenę naganną z zachowania, lub na którego permanentnie są skargi. Świadectwo kandydata do bierzmowania polega także na dobrym zachowaniu;
  • troska o religijne życie rodziny, w którym uczestniczą zarówno dzieci, jak i rodzice. Religijne życie, to między innymi codzienna modlitwa, nie- I dzielna Eucharystia, szacunek dla spraw wiary i sumienia w dyskusjach, decyzjach, komentarzach. Często bywa tak, że rodzice wysyłają dzieci do kościoła, a sami rezygnują z tej praktyki, ponieważ mówią, że są zmęcze­ni i nie mają czasu. Efekt takiego działania jest do przewidzenia. Dzieci przy najbliższej okazji, przy najmniejszej trudności zrezygnują z pójścia do kościoła twierdząc, że „miały ciężki tydzień w szkole, są zmęczone, koledzy proponują coś bardziej interesującego, nie mają nowego ubrania, nie czują potrzeby”. Bez wątpienia takie argumenty padałyby rzadziej, gdyby dzieci widziały rodziców znajdujących czas dla Boga nawet wte­dy, gdy to wymaga zmiany planów, rezygnacji z przemijających drobia­zgów, gdyby byli wprowadzeni we wspólne przeżywanie niedzieli jako dnia szczególnej dyspozycyjności człowieka wobec Boga. Troszcząc się o wiarę, rodzice trudzą się dla wieczności, wyznaczając chwili właściwe miejsce wśród spraw ważnych;
  • troska o udział dzieci w katechizacji oraz umiejętność podejmowania w rozmowach tych spraw i zagadnień, z którymi dziecko wraca do domu z tych zajęć. Nie tylko przed Pierwszą Komunią Świętą rodzice pomagają dziecku zrozumieć prawdy wiary i sytuacje życiowe. Nie mogą oczekiwać, że wyręczą ich we wszystkich trudnych sytuacjach inni, czyli nauczyciele, katecheci, koledzy, znajomi. To rodzicom najbardziej musi zależeć na pra­widłowym formowaniu swoich dzieci. Dlatego trzeba czynić wszystko, co jest w granicach możliwości, aby nie bać się kiedyś wyrzutów sumienia z powodu zawinionych zaniedbań;
  • oczekiwanie na dzień bierzmowania – powinno być widoczne w modli­tewnym towarzyszeniu młodzieży. Każda parafia organizuje spotkania oraz celebracje dla kandydatów, dlatego warto wtedy być na tych na­bożeństwach. Ponadto warto zachęcać młodzież do udziału w innych nabożeństwach, systematycznej spowiedzi, uczestnictwa w pierwszych piątkach miesiąca, wchodzenia na drogi modlitwy tekstami Pisma Świę­tego, modlitwy spontanicznej, adoracji. Warto na nowo podjąć lub nadal podtrzymać praktykowanie np. pierwszych piątków miesiąca, odrodzić własną gorliwość, pokazać, że i dla rodziców bierzmowanie dziecka jest niesłychanie ważne i chce się je przeżyć w kategoriach wiary.

Sakrament bierzmowania, tak jak przyjęcie każdego innego sakramentu, jest szczególnym wydarzeniem w życiu człowieka. Przyjmując dary Ducha Świę­tego, chrześcijanin zobowiązuje się jednocześnie do wykorzystania tych darów dla wzrostu własnej wiary, ale także do bycia dojrzałym świadkiem Jezusa Chrystusa na drogach codziennego życia. Ważne zatem jest, aby rodzice wspomagali swoje dorastające dzieci w przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu. Najlepszą formą wsparcia ze strony rodziców będzie ich własne świadectwo życia chrześcijańskiego.