Adoracja Najświętszego Sakramentu – dzień V

484
Adoracja Najświetszego Sakramentu i nabożeństwo pokutne. Przeprośna Górka 2019. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Pieśń na wystawienie: Bądźże pozdrowiona.

Pozwól nam, Panie, dziś podczas tej adoracji doświadczyć Twojej bliskości i miłości, abyśmy czując się kochani, sami mogli kochać innych. Mów do nas, Panie, w czasie tej adoracji. Adorujemy teraz Twoje Ciało i Krew. Twoje Ciało i Krew stają się obecne na ołtarzu dzięki Twoim kapłanom. Zostaliśmy zrodzeni z Eucharystii. Kapłaństwo ma swoje źródło, żyje, działa i przynosi owoce. Nie ma Eucharystii bez kapłaństwa, tak jak nie istnieje kapłaństwo bez Eucharystii.

Kapłaństwo to dar i tajemnica, to zaufanie Boga do człowieka, to dar dla wszystkich wierzących.

Pieśń: Przychodzisz Panie.

Z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi” (1 Kor 1, 26-31).

Pieśń: Ludu kapłański.

Powołanie jest łaską. Każda misja jest łaską. W wypełnianiu każdego powołania ma się objawić Boża chwała. Jezus Chrystus ma być źródłem wszelkiego postępowania w życiu osoby wierzącej, w życiu kapłana.

Pieśń: Nie bójcie się żyć dla miłości.

Z Drugiego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was – życie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami” (2 Kor 4, 5-14).

Pieśń: W Tobie jest światło.

Z listu św. Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 2001: „Chrystus nie obawiał się wybrać swoich szafarzy spośród grzeszników. Czyż nie tego właśnie doświadczamy? Piotrowi będzie dane uświadomić to sobie jeszcze głębiej podczas wzruszającej rozmowy z Jezusem zmartwychwstałym. Nauczyciel, zanim powierzy mu misję pasterską, zadaje mu kłopotliwe pytanie: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» (J 21, 15). Stawia je człowiekowi, który kilka dni wcześniej aż trzykrotnie się Go zaparł. Zrozumiały jest zatem pokorny ton odpowiedzi: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham» (J 21, 17). Właśnie ta miłość w pełni świadoma własnej ułomności, ta miłość wyznana z drżeniem, ale i z ufnością, jest motywem powierzenia Piotrowi posługi: «Paś baranki moje», «paś owce moje» (por. J 21, 15-17). Właśnie dzięki tej miłości, jeszcze bardziej roznieconej ogniem Pięćdziesiątnicy, Piotr będzie mógł wypełnić otrzymaną misję”.

Pieśń: Misericordias Domini.

Powołanie Misji Sługi Bożej s. Hilarii Główczyńskiej: Wiele świętych kobiet żyło w duchu uniżenia, cierpienia dla dobra Kościoła, Owczarni Chrystusowej. Na tym tle należy zobaczyć misję sługi Bożej s. Hilarii Główczyńskiej, misję modlitwy za kapłanów. Jak bardzo potrzebna jest ta Misja właśnie w dzisiejszych czasach. Naszym zadaniem jest obrona kapłanów, obrona Chrystusowego kapłaństwa, które niosą w sobie zwykli ludzie. Ponieważ kapłani jednoczą ludzi z Bogiem, a ta komunia stanowi serce misji Kościoła, dlatego broniąc ich jesteśmy w samym sercu Kościoła.

Pieśń: O Jezu cichy i pokorny.

Z Ewangelii według św. Mateusza: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mt 10, 34-41).

Pieśń: Lud Twój Panie, lud pielgrzymi.

O Jezu, nasz Pośredniku i Arcykapłanie, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, prace i cierpienia za Twoich kapłanów, aby świętością swego życia rozszerzali Królestwo Twoje.

K: O Jezu, zesłany z nieba na Arcykapłana naszego,

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla zbawiennego głoszenia nauki Twojej,

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla sprawowania po wszystkie dni Twojej Ofiary Krzyżowej,

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla zbawiennego udzielania, nam świętych Sakramentów,

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla odpuszczania nam grzechów w Sakramencie Pokuty,

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach rodzin naszych,

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla wychowania dzieci ku Twojej chwale,

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata,

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci,

W: Daj nam świętych kapłanów.

K: O Jezu, dla rozszerzania Królestwa Twego,

W: Daj nam świętych kapłanów.

Módlmy się: Boże, który dla chwały majestatu swojego i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego najwyższym i wiecznym Kapłanem, prosimy Cię, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy swoich tajemnic, pozostali zawsze wierni w spełnianiu otrzymanego posługiwania. Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen.

Pieśń na zakończenie: Wielbię Ciebie…

Oprac. s. Ancilla Skwarczyńska