Apostolat Maryjny Diecezji Radomskiej

1769

Wśród ugrupowań powstałych w społeczności kościelnej w okresie posoborowym, inspirowanych dekretem o apostolstwie świeckich, znaczące miejsce zajmuje Apostolat Maryjny. Zainicjowany w Polsce z okazji 150.rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie Laboure przez ks. prof. dr. hab. Teofila Hermanna – CM w r.1980, zatwierdzony pismem Ks. Prymasa Polski kard. J. Glempa  6 lutego 1992 r. (n.427/92 P). Pismo to stwierdza, że 252. Konferencja Biskupów Diecezjalnych przyjęła „Statut Apostolatu Maryjnego w Polsce i wyraziła zgodę, by Apostolat mógł działać  i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski „. Ugrupowanie jest kontynuacją Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które powstało w roku 1905 na terenie Galicji, a które zatwierdził św. Pius X. Tenże papież w liście apostolskim z 8 lipca 1909 r. wyraził zgodę na rozwój Stowarzyszenia na całym świecie pod nazwą : Stowarzyszenie Cudownego Medalika (AMM – ang. Association of the Miraculous Medal; hiszp.: Asociacion de la Medalla Milagrosa). Po drugiej wojnie światowej Stowarzyszenie w Polsce podzieliło los innych organizacji kościelnych – zostało rozwiązane przez władze komunistyczne. Odrodziło się za sprawą ks. T. Herrmanna jako Apostolat Maryjny.

W pierwotnym założeniu w polskich parafiach po roku 1980 powstawały grupy osób zajmujących się szerzeniem dobra w najbliższym otoczeniu: w e własnej rodzinie, w pokrewieństwie, wśród przyjaciół , w miejscu pracy. Głównym środkiem apostolskiego działania  stał się Cudowny Medalik, dar Matki Bożej, która powiedziała do św. Katarzyny 27 listopada 1930 roku: „Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask. Tych, którzy Mnie ufają otoczę szczególną opieką”. Apostolat przekazuje Cudowny Medalik wszystkim a zwłaszcza ludziom chorym, cierpiącym, zaniedbanym pod względem religijnym, obojętnym oraz znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci. W intencji Apostolatu Maryjnego i osób zaangażowanych w to dzieło odprawiana jest co miesiąc Msza św. – najczęściej 27-go dnia miesiąca.

W ciągu 25 lat  do Apostolatu przyjęto 8 tysięcy osób. Powstały grupy niemal we wszystkich polskich diecezjach, a także wśród Polonii. Po śmierci Założyciela w roku 2005 Apostolat powrócił do swoich korzeni – został włączony do ogólnoświatowej wspólnoty AMM i wraz z nią przeżywał 100-lecie powstania. Delegaci wzięli udział w światowym zjeździe AMM w Rzymie w październiku 2005 roku.

Stowarzyszenie Cudownego Medalika stale się rozwija. W naszym kraju zachowuje nazwę Apostolat Maryjny. Posiada na jego terenie ponad 300 wspólnot parafialnych.


Cele działalności:

 1. Pogłębianie kultu Niepokalanej w życiu osobistym i rozpowszechnianie Cudownego Medalika.
 2. Oddziaływanie na otoczenie, zwłaszcza na ludzi zaniedbanych religijnie i tych, którzy są w niebezpieczeństwie śmierci.
 3. Szerzenie braterskiej miłości poprzez służbę ubogim duchowo i materialnie.

Apostolat posługuje się w swej działalności Dziesięcioma Radami ułożonymi przez księdza Teofila Herrmanna:

 1. Przed pracą, modlitwą i odpoczynkiem zwróć się do Maryi ze słowami: Matko! Weź to w swoje ręce. Tobie to ofiaruję – pokieruj mną.
 2. Czytaj codziennie przynajmniej kilka zdań z Pisma św. i bierz z nich naukę życiową.
 3. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych.
 4. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest uobecnieniem – żywym sakramentem Chrystusa.
 5. Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą smutek, a zwłaszcza śmierć w rodzinie.
 6. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm.
 7. Wypożyczaj swoje książki i czasopisma religijne, żeby inni karmili się słowem Bożym.
 8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, przyjaciołom i znajomym, chorym lub przeżywającym wątpliwości religijne a także niepraktykującym.
 9. Pozyskaj inne osoby dla Apostolatu Maryjnego.
 10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co zrobić, by dzień następny był jeszcze bogatszy w dobre czyny.

Najprostszą modlitwą do Niepokalanej są słowa wybite na medaliku: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy”. Inną: codzienny Różaniec.

Istnieje “Vademecum” dla moderatorów diecezjalnych i dla przewodniczących parafialnych  z zadaniami do realizacji. Głównie chodzi o rozwój duchowości i gorliwość służby: w miarę możliwości codzienna Msza św., czytanie i rozważanie Pisma św., udział w rekolekcjach , pielgrzymkach, współpraca z proboszczem w dziełach parafialnych, zakładanie nowych grup, comiesięczne spotkania modlitewne itd.

Pracujemy wg wskazań i rozważań biblijnych zawartych w „Podręczniku do formacji AM i innych grup parafialnych” – na rok liturgiczny A, B ,C, oprac. przez księży misjonarzy i Zespół redakcyjny.

Korzystamy z szeregu innych wydawnictw, np. „Różaniec biblijny”, Nowenna do Matki Bożej Cudownego Medalika, „Przewodnik AM”, „Powiernica Niepokalanej”, Św. Katarzyna Laboure’a Cudowny Medalik, „Św. Ludwika de Marillac”, „Biuletyn AM” (kwartalnik), modlitewniki, foldery itp.

Zgodnie z postanowieniami statutowymi opiekę na wspólnotą Apostolatu sprawują księża ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Działają trzy kluczowe ośrodki AMM na ternie Polski:

 • Sanktuarium Niepokalanej Objawiającej Cudowny medalik w Zakopanem – Olczy (centralny ośrodek)
 • Dom Misyjny z Kaplicą MB Niepokalanej Cudownego Medalika w Warszawie (pierwotnie centralny ośrodek);
 • Wydawnictwo Instytutu teologicznego Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie (troska o wydawnictwa dla AM).

Kolejni Księża Dyrektorzy Krajowi AM: śp. Ks. Teofil Hermann, ks. Jerzy Owsiak, a obecnie – ks. Tadeusz Lubelski. Moderator krajowy: Ewa Pruska-Zajdel.


Moderator w diecezji radomskiej:

 • Maria Iwona Płachta (Pionki)

Zastępca:

 • vacat

Duchowy opiekun diecezjalny:

 • ks. kan. Stanisław Bujnowski, Dom Księży Seniorów w Radomiu.

Apostolat  Maryjny w diecezji radomskiej powstał w 1987 r.


Grupy:

 1. Parafia św. Floriana w Wąchocku – 30 X 1987 r.
 2. Parafia NPNMP w Skarżysku-Kamiennej – 6 VI 1991 r.
 3. Parafia św. Barbary w Pionkach – 27 X 1995 r.
 4. Parafia  Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym – 3 XII 1995 r.
 5. Parafia Św. Rodziny w Radomiu – 16 II 1998 r.
 6. Parafia św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej – 5 V 1998 r.

W każdej parafii odbywają się comiesięczne spotkania modlitewne pod kierunkiem księży opiekunów, czasem z udziałem moderator diecezjalnej lub jej zastępczyni i prelegentki zarazem. Co miesiąc odprawiana jest w intencjach AM Msza św. z udziałem apostołów maryjnych (czytania, modlitwa wiernych, modlitwa pokomunijna). Dwa razy do roku – w maju i październiku włączmy się do ogólnopolskiej całodobowej modlitwy różańcowej w intencjach Kościoła i Ojczyzny. Uczestniczymy w dorocznych pielgrzymkach na Jasną Górę. Współpracujemy z księżmi proboszczami w dziełach charytatywnych, organizacjach uroczystości i okolicznościowych jubileuszy. W ramach AM powstało kilkadziesiąt tzw. „Margaretek” – modlitwy codziennej za kapłanów.

Moderator diecezjalna wraz z przedstawicielkami swej rady bierze udział w naradach krajowych i rekolekcjach. Pełni też funkcję sekretarza  Rady Krajowej , relacjonuje wydarzenia, przebieg obrad na piśmie , a teksty ukazują się w kwartalniku AMM – w „Biuletynie”. W większości  grupy działają prężnie, odpowiedzialnie, a efekty ich pracy widać w parafiach oraz w składanych sprawozdaniach, które moderator diecezjalna posyła do druku oraz zamieszcza na diecezjalnej stronie internetowej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na: www.apostolatmaryjny.radom.pl

Niech nam towarzyszy na co dzień hasło Apostolatu Maryjnego: „WSZYSTKO Z NIEPOKALANĄ!” (ap. Z. Miernik).