Komunikat: Biskup Administrator i imię Biskupa w Modlitwie Eucharystycznej

599
Piuska. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Informujemy, że Ojciec Święty Franciszek przyjął zrzeczenie Księdza Biskupa Henryka Tomasika – naszego dotychczasowego biskupa diecezjalnego, złożone zgodnie z kan. 401 § 1 KPK, tj. z racji ukończenia 75. roku życia. Komunikat Nuncjusza Apostolskiego w Polsce o tej decyzji ogłoszono w dniu 4 stycznia 2021 roku, o godzinie 12.00.

Jednocześnie, decyzją Papieża Franciszka, nowym biskupem radomskim został mianowany dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, Biskup Marek Solarczyk.

Do czasu kanonicznego objęcia Diecezji Radomskiej przez Biskupa Nominata, zachodzi, zgodnie z prawem kanonicznym, wakans stolicy biskupiej.

Kolegium Konsultorów, zwołane przez Biskupa pomocniczego Piotra Turzyńskiego, bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji Ojca świętego, dokonało wyboru administratora diecezjalnego dla diecezji radomskiej.

Działając zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Dyrektorium Kongregacji ds. Biskupów Apostolorum Succesores o pasterskiej posłudze Biskupów, funkcję tę powierzono biskupowi seniorowi diecezji radomskiej Henrykowi Tomasikowi.

Imię Biskupa w Modlitwach Eucharystycznych*

Podczas sprawowania Mszy Świętych, do czasu objęcia diecezji radomskiej przez biskupa nominata, należy wymieniać imię biskupa Henryka.

Ks. Edward Poniewierski
Kanclerz Kurii

 


*) Wyjaśnienie: Imię Biskupa w Modlitwie Eucharystycznej

Informujemy, że Kolegium Konsultorów wybrało Administratorem Diecezji Radomskiej Biskupa Henryka Tomasika.

W Modlitwach Eucharystycznych należy wymieniać imię biskupa diecezjalnego, albo tego który jest z nim zrównany w prawie (OWMR 149).

Zgodnie z Dekretem „De nomine episcopi in prece eucharistica proferendo” z dnia 9 października 1972 r. ówczesnej Świętej Kongregacji ds. Kultu Bożego (nr I c), a także z oficjalnym komentarzem w biuletynie „Notitiae” 1972 (s. 349nn), po przyjęciu przez Papieża rezygnacji dotychczasowego Biskupa Diecezjalnego i wyborze Administratora będącego biskupem, w Modlitwie Eucharystycznej wymienia się odtąd imię Biskupa Administratora.

Imię Biskupa Administratora Diecezji Radomskiej należy wymieniać podczas każdej Mszy Świętej sprawowanej na terenie Diecezji od dnia 4 stycznia br. W modlitwie wstawienniczej za Kościół w np. II Modlitwie eucharystycznej, po słowach: „razem z naszym papieżem Franciszkiem” dodaje się: „naszym biskupem Henrykiem oraz całym duchowieństwem”.

Imię Biskupa Administratora będzie się wspominać w Modlitwie eucharystycznej do dnia kanonicznego objęcia diecezji przez nowego Biskupa Radomskiego (por. „Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów”, nr 1163).