Modlitwa Różańcowa – Tajemnice chwalebne – dzień III

1745
Pielgrzymka. Różaniec. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja,radom.pl

Rozważania inspirowane tekstami św. Ludwika Maria Grignion de Montfort przygotowała Zuzanna Kwiatkowska.


Tajemnica I – Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Chrystus, jako nasz Zbawiciel, zwycięża śmierć i grzech, powstając z grobu. Ukazuje, że nie mają one żadnej władzy nad tymi, którzy ufają Panu. Dzięki Jego ofierze otrzymaliśmy dar życia wiecznego. Każdy z nas jest zaproszony, by wziąć udział w Zmartwychwstaniu. Może się ono odbywać wtedy, gdy naśladujemy Pana w dźwiganiu krzyża i znosimy trudy i przeciwności codziennego życia, zawierzając je Bogu. To codzienne obumieranie doprowadzi nas do Jego Królestwa – św. Paweł napisał: „Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy” (Rz 6, 8).

Maryjo, nasza Orędowniczko, proś za nami swojego Syna, by umocnił naszą wiarę i dodał sił w trudnej drodze do wieczności.


Tajemnica II – Wniebowstąpienie Chrystusa

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. […] Idę przecież przygotować wam miejsce” (J 14, 2). Chrystus zapowiedział w ten sposób swoje Wniebowstąpienie. Wydarzenie to ma głęboki sens dla każdego z nas. To wtedy otrzymaliśmy obietnicę, że spotkamy Go tam, gdzie jest dom Jego, ale również naszego Ojca. Jezus nauczał, że do tego Domu dostaną się tylko ci, którzy w ciągu ziemskiej wędrówki odnaleźli Go w swoich bliźnich i byli względem nich miłosierni. W trosce o nasze zbawienie również św. Paweł apeluje w dzisiejszym drugim czytaniu: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4, 32).

Módlmy się za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia o to, byśmy byli wrażliwi, a po zakończeniu ziemskiej wędrówki zajęli przeznaczone nam miejsce w raju.


Tajemnica III – Zesłanie Ducha Świętego

Apostołowie, pełni lęku po wydarzeniach związanych z Męką Chrystusa, w dniu Pięćdziesiątnicy otrzymują dar Ducha Świętego. To On ożywia ich i uzdalnia do bycia odważnymi świadkami wiary. Duch Święty przychodzi również do nas, kiedy jesteśmy strudzeni drogą i pomaga nam świadczyć naszymi czynami i słowami, że Chrystus żyje i jest nadzieją dla każdego człowieka.

Maryjo, która przebywałaś podczas Zesłania Ducha świętego wraz z Apostołami, wyproś nam u swojego Syna te dary Ducha Świętego, których najbardziej potrzebujemy, by głosić Bożą chwałę.


Tajemnica IV – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Jezus powiedział: „Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem” (J 17, 24). Maryja towarzyszyła Chrystusowi w trakcie całego życia. Z tego powodu, pełen wdzięczności za Jej miłość i troskę, a także przekonany o jej świętości, zapragnął, by zawsze była tam, gdzie On. Matka Boża została więc uwolniona od śmierci i razem z ciałem i duszą wzięta do Nieba, by już zawsze być blisko swojego Syna.

Maryjo, Ty jesteś Mu najbliższa spośród wszystkich ludzi. Ufamy, że wyprosisz dla nas łaski, o które prosimy Cię w naszych modlitwach niesionych przed Twój Tron na Jasnej Górze.


Tajemnica V – Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Maryja, Matka Chrystusa, która przez całe życie była wierna Bogu, została przez Niego wywyższona do godności królewskiej. Choć jest Królową pełną majestatu, nie tworzy dystansu między sobą a dziećmi Boga, które są również jej dziećmi. Zawierzajmy więc Jej, naszej Matce i Królowej, siebie samych i wszystkie nasze sprawy, a Ona pochyli się nad nami z czułością i wyprosi u Boga potrzebne łaski.

Maryjo, prowadź nas – nie tylko dziś przed Twój Święty Obraz, ale prowadź nas codziennie drogami życia, byśmy się nigdy nie pogubili…