Nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy aborcji

1925

Modlitwa ekspiacyjna za grzech aborcji

Modlitwa została przygotowana przez Fundację Życie i Rodzina, otrzy­mując akceptację Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski.

Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci! Pragniemy Ci podziękować za każde dziecko, które jest błogosławieństwem i darem od Ciebie, Boga Miłości i Boga Życia i z całego serca przeprosić, że często ten dar i błogo­sławieństwo Twoje odrzucamy.  • Przepraszamy za ojców, którzy odrzucili odpowiedzialność za swoje po­częte potomstwo i pozwolili dokonać aborcji lub nawet do niej nakłaniali, za to, że nie wspierali matek swoich dzieci i nie walczyli o zachowanie życia swojego potomstwa!

 • Przepraszamy za kobiety, które odrzuciły powołanie do bycia kochającą mamą, a wybrały piętno śmierci!
 • Przepraszamy za tych wszystkich, którzy wywierali presję ku podjęciu tragicznego wyboru śmierci, i którzy nie wspierali kobiet w wychowa­niu dzieci!
 • Przepraszamy za lekarzy i pracowników służby zdrowia, którzy zamiast ratować każde życie ludzkie, nawet te najmniejsze, neutralnie podcho­dzą do wyborów między życiem i śmiercią lub stają się szafarzami śmierci!
 • Przepraszamy za polityków stanowiących prawo, którzy bardziej słu­chają ludzi niż Ciebie (por. Dz 5, 29) i kompromisowo traktują ludzkie życie tolerując niesprawiedliwe prawo, które nie broni życia każdego człowieka!
 • Przepraszamy za ludzi nauki i osoby kształtujące opinię publiczną, które deprecjonują wartość życia ludzkiego stawiając wyżej wartość wyboru planów życiowych!
 • Przepraszamy za wszystkich, którzy przyczyniają się w jakikolwiek sposób do nastania bezdusznej cywilizacji śmierci!
 • Przepraszamy za wszystkich, którzy nic nie uczynili, aby obronić naj­bardziej bezbronne, jeszcze nienarodzone dzieci, które same bronić się nie mogą!
 • Nade wszystko przepraszamy za nas samych, że świadectwo naszego życia nie przyciąga innych do Chrystusa i wypełniania Jego wezwania: „to co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)!
 • Maryjo, Królowo Polski i Bogarodzico, która w pełni przyjęłaś dar Dziecięcia w swoim łonie (por. Łk 1, 26-38), wyproś nam u swego Syna Jezusa Chrystusa łaskę przebaczenia grzechów naszych popełnionych przeciwko dzieciom nienarodzonym!

Boże Miłosierdzia, położyłeś przed nami „życie i śmierć, błogosławień­stwo i przekleństwo” (Pwt 30, 19 i Pwt 30, 15). Błagamy, nie odbieraj nam Swo­jego błogosławieństwa! Błagamy, by Twoje słowo z Księgi Ezechiela stało się w nas ciałem: „I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnę­trza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przyka­zań, i według nich postępowali” (Ez 36, 26n)!

Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, Duchu Prawdy, prowadź nas ku poszanowaniu godności każdego dziecka, które od poczęcia Bóg powołał do ist­nienia ku Swojej chwale! Dodaj nam odwagi i mądrości, byśmy zawsze wybie­rali życie, a nie śmierć, byśmy stale kroczyli drogami sprawiedliwości i miłości, zgodnie z wolą naszego Stwórcy. Amen.

Nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy aborcji w V niedzielę Wielkiego Postu (w czasie Gorzkich Żali)

Zachęceni przez Kościół do modlitwy o ochronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, prosimy by każdy człowiek bez wyjątku kochał i szanował życie.

Z pokorą i skruchą pragniemy Cię Panie przeprosić za brak miłości wobec życia, a szczególnie wobec życia nienarodzonych.

Dlatego wołamy: Przepra­szamy Cię Panie Jezu.

 • za brak szacunku wobec kobiet oczekujących swego dziecka.
 • za naśmiewanie się z rodzin wielodzietnych i obojętność na ich potrze­by.
 • za tych, którzy przyczyniają się do zabójstwa dzieci nienarodzonych.
 • za łamanie praw osoby ludzkiej, a przede wszystkim prawa do życia i do egzystencji godnej człowieka.
 • za nieetyczne zapłodnienie in vitro i wszelkie manipulacje na ludzkimi genami.
 • za egoizm małżonków, przejawiający się w zamknięciu się na przyję­cie nowego życia, przez sztuczne niszczenie płodności i lekceważenie w swoim sercu przykazania „Nie zabijaj”.
 • za kontrolę „jakości dziecka” w okresie prenatalnym i rzekomo „legal­ne” zabijanie z powodów eugenicznych.
 • za rozbijanie małżeństw, łamanie wierności małżeńskiej, rozwiązłości obyczajów, konflikty rodzinne, uleganie nałogom i nieodpowiedzialne postępowanie.
 • za nadużycia tzw. edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, osłabianie naturalnej wrażliwości i wstydliwości młodych oraz ośmieszanie cnoty czystości.
 • za brak szacunku wobec ludzkiego ciała i niewłaściwe myślenie o ludz­kiej płciowości.
 • za to, że nie traktujemy naszego ciała jako świątyni Ducha Świętego i że nie pamiętamy, iż jest ono przeznaczone do zmartwychwstania i chwały wiecznej.

Zanosimy te modlitwy w intencjach tych, którzy dopuszczają się zbrodni dzieciobójstwa. Przebacz matkom i ojcom, którzy nie mieli odwagi przyjąć dziecka, które im powierzyłeś. Przebacz lekarzom, którzy są powołani, aby rato­wać życie, a sprzeniewierzyli się przysiędze Hipokratesa. Przebacz pielęgniar­kom, które nie stanęły w obronie każdego poczętego dziecka. Udziel wszystkim światła i mocy, aby zawsze bronili ludzkiego życia. Naucz nas miłości bezinte­resownej i spraw, aby rodziny były otwarte na przyjęcie każdego dziecka i trosz­czyły się o katolickie ich wychowanie. Niech nasza Ojczyzna mężnie broni życia i godności każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci.