REGULAMIN Diecezjalnych Dni Młodych

855

§1 – Uczestnik Dni Młodych jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania i zastosowania się do poleceń organizatorów Dni Młodych.
 2. Znajomości i przestrzegania regulaminu Dni Młodych, i miejsc zakwaterowania.
 3. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania parafii.
 4. Bezwzględnego, poprzedzającego wyjazd poinformowania opiekuna wyjazdu o ewentualnych chorobach, dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniach lekarza oraz zażywanych lekach.
 5. Aktywnego uczestnictwa w programie Diecezjalnych Dni Młodych zorganizowanym przez organizatorów oraz nie oddalania się od grupy i nie opuszczania miejsca zakwaterowania bez uzyskania zgody opiekuna.
 6. Dbałości o posiadane i powierzone mienie oraz sprzęt nie będący własnością uczestnika lub stanowiący wyposażenie obiektu. Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń dokonanych przez uczestnika ponosi sam uczestnik, bądź jego prawni opiekunowie.
 7. Dostarczenia opiekunowi grupy, we wskazanym przez niego terminie, zgody ustawowych opiekunów uczestnika na udział w Dniach Młodych oraz ich oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy lekarskiej w przypadku zaistniałej potrzeby.
 • Uczestnika Dni Młodych obowiązuje:
  • całkowity zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu oraz jakichkolwiek innych środków odurzających;
  • przestrzeganie godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania;
  • utrzymywanie czystości w miejscu zakwaterowania i trwania spotkania;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny;
  • dbałość o utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także troska o środowisko naturalne;
  • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i udzielanie pomocy koleżeńskiej.

§2 – Noclegi uczestników Dni Młodych nie będą koedukacyjne. Każda z grup uczestników, w której znajdą się dziewczęta i chłopcy, bez względu na ilość osób w grupie, jest zobowiązana posiadać zarówno opiekuna płci damskiej, jak i męskiej, tak, aby był możliwy podział uczestników na grupy noclegowe damskie i męskie.

§3

 1. W przypadkach naruszania postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika Diecezjalnych Dni Młodych zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje zgodnie z prawem, włącznie z możliwością powiadomienia odpowiednich osób i służb.
 2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Muzeum Wsi Radomskiej

§4 – Regulamin Diecezjalnych Dni Młodych wchodzi w życie w Radomiu w dniach 14-16 czerwca 2019 r.