Adoracja Najświętszego Sakramentu – dzień VII

470
Pielgrzymkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. W drodze do Berdyczowa (Ukraina). Foto: ks. S. Piekielnik (2012)

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Z Ewangelii wg św. Jana:

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”.

Panie Jezu, przedostatni dzień naszego wędrowania do tronu naszej Najukochańszej Matki już za nami. Choć utrudzeni drogą, pragniemy ten czas spędzić czuwając z Tobą i Twoja Matką na modlitwie.

Miłosierny Jezu, zapraszasz nas dzisiaj pod swój krzyż, na którym oddałeś za nas swoje życie, objawiając w ten sposób swoją nieskończoną miłość do nas. Pod krzyżem miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Na Golgocie, miejscu Twojego cierpienia i pohańbienia, ofiarowałeś nam Maryję jako naszą Matkę, mówiąc do ucznia: „Oto Matka Twoja”. I tak Maryja stała się Matką nas wszystkich – Matką Kościoła. I my dzisiaj też pragniemy, tak jak umiłowany uczeń, zabrać Ją do siebie, zaprosić do swojego życia i uczyć się od Niej, jak naśladować Ciebie w naszej codzienności.

Maryjo, nasza najukochańsza Matko, spraw, abym potrafił, tak jak Ty, rozważać Słowa Twojego Syna, abym potrafił je zachowywać w swoim sercu, abym potrafił wcielać je w swoje życie i abym potrafił nieść je tym wszystkim, do których mnie posyłasz.

Teraz w chwili ciszy zobaczmy tę scenę. Zobaczmy Ukrzyżowanego, cierpiącego Pana, Maryję i siebie – jako umiłowanego ucznia. Będę przyglądał się Maryi, zobaczę Jej ból spowodowany widokiem cierpiącego Syna. Ale w tym wszystkim zobaczę Jej wiarę i całkowite zaufanie Bogu, których nie jest w stanie zachwiać nawet śmierć jedynego umiłowanego Syna. Dlatego Jezus stawia Maryję za wzór do naśladowania, ponieważ mimo cierpienia nie przestała słuchać Słowa, nie przestała wierzyć Stwórcy. „Pozwoliła Mu się kształtować, aż całkowicie przemienił jej słuch, oczy, myśli, serce” (ks. K. Wons). „W Niej spełniła się Boska obietnica: «Oto czynię wszystko nowe»” (Ap 21, 5). Na Golgocie Maryja otrzymała nowe oczy, nowe uszy, nowe serce – paschalne. Umarła całkowicie dla siebie, pozostawiła swoje plany, wyszła z domu swoich pragnień i stanęła po stronie Boskich zbawczych zamiarów. Nauczyła się czytać i patrzeć na wydarzenia oczami swojego Syna” (ks. K. Wons).

Jezu, podczas tej adoracji pragniemy szczególnie modlić się za Twoich umiłowanych uczniów – za kapłanów. Oni szczególnie potrzebują naszej modlitwy i ofiary. Ustanowiłeś kapłanów dla nas, bo to dzięki ich posłudze Ty jesteś z nami.

Panie Jezu, teraz w chwili ciszy pragniemy zawierzyć Ci wszystkich kapłanów. Pomyślmy o tych, którzy są nam szczególnie bliscy, módlmy się również za tych, którzy nas zranili, zawiedli. Polecajmy tych, którzy przeżywają kryzysy, którzy się pogubili, którzy z różnych przyczyn porzucili drogę swojego powołania.

 • Prosimy Cię, Jezu, o to, aby kapłani, tak jak Maryja, byli nieustannie zasłuchani w Słowo Boga, które ma moc kształtować ich serca i aby byli Jego wiernymi świadkami.
 • Prosimy Cię, Jezu, o to, aby kapłani, tak jak umiłowany uczeń, zawsze i wiernie trwali pod Twoim krzyżem.
 • Prosimy Cię, Jezu, o to, aby kapłani godnie i z największą pobożnością sprawowali powierzone im Sakramenty.
 • Prosimy Cię, Jezu, o to, aby kapłani w chwilach trudnych, w chwilach zwątpienia i samotności, znajdowali pocieszenie w przebywaniu z Tobą w Najświętszym Sakramencie.
 • Prosimy Cię, Jezu, o to, aby kapłani z ludu wzięci, wiernie i z oddaniem mu służyli, składając z siebie całkowitą ofiarę.
 • Prosimy Cię, Jezu, o to, aby kapłani nie zaniedbywali swoich codziennych obowiązków, a wśród nich: modlitwy i adoracji Ciebie w Najświętszym Sakramencie.
 • Prosimy Cię, Jezu, o to, abyś kształtował ich serca kapłańskie na wzór Twojego Najświętszego Serca.
 • Prosimy Cię, Jezu, o to, abyś obudził i rozwijał w kapłanach prawdziwych ojców na wzór Ojca Niebieskiego, aby z miłością i troską pochylali się nad każdym człowiekiem.
 • Prosimy Cię, Jezu, o to, aby kapłani otrzymywali wsparcie i pomoc od ludu Bożego.
 • Prosimy Cię, Jezu, o to, aby kapłani byli święci, tak jak Ty jesteś Święty.
 • Prosimy Cię, Jezu, o to, aby Twoim kapłanom nigdy nie zabrakło odwagi w głoszeniu Twojej Ewangelii.

Kościół potrzebuje tak bardzo kapłanów pełnych Ducha Świętego, gotowych do poświęcenia, zapalonych gorliwością, oddających cześć Bogu i zbawiających dusze. Dlatego teraz w Litanii do Chrystusa Kapłana i Żertwy, módlmy się w intencji tych, których Pan powołał do swojej szczególnej służby:

Kyrie eleison.
Christe, eleison.
Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Kapłanie i Ofiaro, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Kapłanie wieczny na wzór Melchizedeka,
Jezu, Kapłanie posłany przez Boga dla głoszenia Dobrej Nowiny ubogim,
Jezu, Kapłanie, Ty na Ostatniej Wieczerzy ustanowiłeś wzór wieczystej Ofiary,
Jezu, Kapłanie żyjący na wieki, aby się wstawiać za nami,
Jezu, Kapłanie, Ciebie Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Kapłanie naszej wiary,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien,
Jezu, Kapłanie prawdziwego kultu,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Jezu, Kapłanie wierny i miłosierny,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,
Jezu, Kapłanie doskonały na wieki,

Jezu, Kapłanie, Ty przez Krew własną wszedłeś do nieba,
Jezu, Kapłanie, Ty nas wprowadziłeś na nową drogę,
Jezu, Kapłanie, Ty nas umiłowałeś i obmyłeś z grzechów Krwią swoją,
Jezu, Kapłanie, Ty wydałeś samego siebie jako dar i ofiarę dla Boga,

Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Jezu, Ofiaro święta i niepokalana,
Jezu, Ofiaro przebłagalna,
Jezu, Ofiaro pokój przynosząca,
Jezu, Ofiaro przebłagania i chwały,
Jezu, Ofiaro pojednania i pokoju,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,
Jezu, Ofiaro wiecznie żywa,

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,
Od lekkomyślnego przyjęcia święceń,
Od grzechu świętokradztwa,
Od ducha nieumiarkowania,
Od nieuczciwego zysku,
Od grzechu symonii,
Od nieuczciwego zarządzania dobrami kościelnymi,
Od umiłowania świata i jego marności,
Od niegodnego sprawowania Twoich świętych misteriów,

Przez Twoje wieczne kapłaństwo,
Przez święte namaszczenie, mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez posługiwanie, którym wsławiłeś na ziemi Twojego Ojca,
Przez krwawą ofiarę z samego siebie, raz złożoną na krzyżu,
Przez tę samą Ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą,
Przez Boską władzę, którą w sposób niewidzialny pełnisz za pośrednictwem Twoich kapłanów,

Prosimy Cię, abyś całe duchowieństwo zachował w świętej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał swojemu ludowi pasterzy według Twego Serca,
Prosimy Cię, abyś ich napełnił duchem Twojego kapłaństwa,
Prosimy Cię, aby usta kapłanów strzegły wiedzy,
Prosimy Cię, abyś posłał na swoje żniwo wiernych robotników,
Prosimy Cię, abyś pomnożył liczbę świętych szafarzy Twoich misteriów,
Prosimy Cię, abyś dał im ducha wiernej służby według Twojej woli,
Prosimy Cię, abyś im udzielił łagodności w posłudze, umiejętności w działaniu i wytrwałości w modlitwie,
Prosimy Cię, aby na każdym miejscu krzewili cześć Najświętszego Sakramentu,
Prosimy Cię, abyś przyjął do radości wiecznej tych, którzy wiernie Tobie służyli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie

Jezu, Kapłanie, usłysz nas
Jezu, Kapłanie, wysłuchaj nas

K.: Módlmy się. Boże, Uświęcicielu i Opiekunie swojego Kościoła, wzbudź przez Twojego Ducha godnych i wiernych szafarzy świętych misteriów, aby dzięki ich posługiwaniu i przykładowi lud chrześcijański, przez Ciebie wspierany, szedł drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

Śpiew: Jezu Chryste, Arcykapłanie

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Pieśń na uwielbienie.

(Oprac. s. Adriana Obryk)