Modlitwy poranne – dzień III

406
Pielgrzymka. Modlitwy. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Znak krzyża świętego

Na pomniku papieża św. Jana Pawła II przed gmachem naszego seminarium w Radomiu widnieją słowa: „Wdzięczność i zobowiązanie”. Te dwie postawy powinny towarzyszyć każdemu z nas na początku nowego dnia. Każda chwila życia jest darem Bożej dobroci, wobec którego winniśmy naszemu Ojcu wdzięczność. Ten dar w postaci czasu to również zobowiązanie do podążania tylko drogami świętości. Prośmy naszego Ojca w niebie, aby nasze kroki wiodły tylko i wyłącznie drogami prowadzącymi do nieba.

Ojcze nasz…

Dziesięć Przykazań Bożych…

Tak jak każda grupa pielgrzymkowa nie może obejść się bez przewodnika i lidera, tak nasze podążanie do świętości nie może być ich pozbawione. Naszym liderem jest Jezus Chrystus. On – jak pisał autor Listu do Hebrajczyków – „nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Podążając za Chrystusem doskonale wiemy, że jest z nami Jego Matka Maryja oraz Aniołowie i Święci wskazujący nam drogę przykładem swojego życia. Prosząc o ich wstawiennictwo wołamy:

Zdrowaś Maryjo…

Aniele Boży…

Pokarmem na drodze jest sam Jezus, jednak ze względu na nasze grzechy nie zawsze jesteśmy godni przyjmowania Ciała Pana. Św. Cyprian pisał: „Prosimy zaś, aby ten chleb był nam dany codziennie. Lękamy się bowiem, że my, którzy trwamy w Chrystusie i spożywamy codziennie Jego Eucharystię jako pokarm zbawienny, zostaniemy od niej oddzieleni przez jakiś grzech ciężki. I dlatego modlimy się, abyśmy codziennie otrzymywali nasz chleb, czyli Chrystusa, a trwając i żyjąc w Nim, nie odstąpili od Jego Świętego Ciała”. Prośmy Ducha Świętego o łaskę czystego serca, gotowego na częste przyjmowanie Eucharystii. Wołamy modlitwą św. Katarzyny ze Sieny:

„O Duchu Święty, przyjdź do mego serca. O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie. Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem, ażeby każdy ciężar stał się mi lekkim ciężarem. Święty mój Ojcze i słodki mój Panie! Wspomóż mnie w każdej Twej służbie. Daj mi miłość Twoją. Amen.”

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Dzisiejszy dzień jest podczas naszej pielgrzymki dniem modlitw za kapłanów. Prośmy przez ręce Maryi, Królowej kapłanów o świętość całego duchowieństwa i o nowe powołania do służby w Kościele.

Pod Twoją obronę…

oprac. ks. Michał Kopciński