Modlitwy poranne – dzień VI

383
Modlitwa poranna. Pielgrzymka Radomska. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Znak krzyża świętego.

Dobry Boże, pragnę wyruszyć z Tobą w drogę. Pragnę spojrzeć poza samego siebie i rozbić skorupę mojego egoizmu, który próbuje zawładnąć moimi słabościami. Tak bardzo chcę otworzyć się na Ciebie, dobry Ojcze, na Twoją miłość, na innych ludzi i wyjść im na spotkanie. Pragnę otworzyć się na nowe, piękne idee i nowe wartości, które wzbogacą moją osobowość i przygotują do pełniejszego zaangażowania się w służbę dobru.

Ojcze nasz…

Dzisiaj na naszej pielgrzymce modlimy się szczególnie w intencji naszej Ojczyzny. W tym czasie, gdy naszemu Narodowi potrzeba tak wiele sił, aby przeciwstawić się złu i dążyć do zdobywania cnót, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Natchnij nadprzyrodzonym Duchem pobożności wszystkich tych, którzy zwalczają swoje wady i dążą do zdobywania cnót. Udziel łaski odnowy ducha Narodu, aby każdy z nas podjął trud osobistej przemiany życia, włączając się w wielkie dzieło społecznego odrodzenia Ojczyzny. Boże, niech Duch Twój zmienia oblicze ziemi i umacnia cały nasz Naród.

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Maryjo, nadziejo naszych rodzin, spraw, byśmy stali się zdolni budować Królestwo Boże w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, tak jak to czynili nasi ojcowie. Otocz polskie rodziny macierzyńską opieką i strzeż ich świętości. Ochraniaj je od grzechów i nieszczęść, a duszpasterzy umocnij i uświęcaj swymi łaskami. Uproś Narodowi polskiemu stałość w wierze i świętość życia. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości.

Zdrowaś Maryjo.

Boże, Ojcze nasz, błogosław Ojczyźnie naszej na każdy dzień. Dodaj nam mocy i łaski, abyśmy modlitwą i pracą wspierali ją oraz abyśmy byli zdolni do wszelkich poświęceń dla niej. Uspokój nasze serca, dodaj ufności w Twą miłość, oświeć umysły rządzących i wzbudź w Narodzie, a szczególnie w młodym pokoleniu, chęć do cierpliwej walki o zachowanie wolności i wartości. Ty, Boże, bądź mi Drogą, Prawdą i Życiem. Niech ten dzień przyniesie to, czym Ty chcesz mnie obdarzyć.

Wierzę w Boga.

Panie Boże, wskaż narodom drogę powrotu do Ciebie, by na Twoim Prawie budowały swą przyszłość. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu. O Panie, spraw, aby tam, gdzie istnieje nienawiść – zapanowała miłość; tam, gdzie dzieje się krzywda – istniało wybaczenie; tam, gdzie zwątpienie – nastała jedność; tam, gdzie rozpacz – pojawiła się nadzieja; tam, gdzie mrok – nastało światło, a smutek przemienił się w radość.

Dziesięć Przykazań Bożych

Pomódlmy się jeszcze w intencji naszej Ojczyzny słowami Sługi Bożego ks. Piotra Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Na cały dzisiejszy dzień pobłogosław nam, Panie, i błogosław Ojczyźnie naszej oraz zachowaj nas od wszelkiego zła.

Znak krzyża świętego.

(Oprac. ks. Grzegorz Dąbrowski)