Adoracja na I niedzielę czerwca 2019

1403
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Pieśń: Jezu miłości Twej

Jak dobrze jest móc stanąć przy Tobie Panie, który jako jedyny znasz tajemnice naszych pragnień i możesz wyprowadzić z nich dobro. Przypominasz nam przez św. Augustyna, że stworzyłeś nas jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie o Panie. Dziś trwamy w Twojej obecności Panie Jezu, który jesteś ukryty w Najświętszym Sakramencie. Wyznajemy wiarę w Twoją tutaj obecność i jednocześnie prosimy, abyś ożywiał naszą miłość do Twojego Najświętszego Serca.

Pieśń: Panie pragnienia ludzkich serc;

W czerwcu nasze myśli kierujemy w stronę Twojego Serca: miesiąca, w czasie którego pochylamy się nad wezwaniami Litanii do Twego Serca. Dziękujemy Ci, Boże, za dary, które uświadamia nam ta litania. Poszczególne wezwania są przecież niczym innym jak zachwytem nad tym, jak pełne dobra i miłości jest Jezusowe Serce. Ale te wezwania litanii mogą nam posłużyć jako zadanie, jako próba upodobnienia swojego serca do Serca Jezusowego. Skoro Serce Jezusa jest świątynią Boga, przybytkiem Najwyższego, to czy moje serce nie powinno też się stawać świątynią Boga i przybytkiem Najwyższego? Skoro Jezusowe Serce jest gorejącym ogniskiem miłości, cnót wszelkich bezdenną głębiną, dobroci i miłości pełne, to czy nie takie powinno stawać się i moje serce? Boskie Serce Jezusa, daj nam siły w tym miesiącu, abyśmy pochylając się nad tym, jak wielkie i dobre jest Twoje Serce, sami robili wszystko, aby poszczególne wezwania tej litanii pasowały także do naszego serca.

Wołamy wspólnie: uczyń serca nasze według serca Twego.

  • pełne Bożej obecności, uczyń serca nasze według serca Twego.
  • jako skarbnice sprawiedliwości i miłości, uczyń serca nasze według serca Twego.
  • posłuszne woli Ojca, uczyń serca nasze według serca Twego.
  • miłosierne i przebaczające, uczyń serca nasze według serca Twego.
  • przemienione Twoim Słowem, uczyń serca nasze według serca Twego.
  • cierpliwe i mężne, uczyń serca nasze według serca Twego.

Pieśń: Jezusowi cześć i chwała;

Serce Jezusa źródło życia i świętości – to wezwanie z Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa ukazuje nam prawdę, że Bóg jest źródłem i dawcą życia. Jest Tym, który kocha życie.

W Piśmie Świętem znajduje się mnóstwo perykop opisujących delikatność i czułość Boskiego serca. Bóg swoją łaską przywraca nam życie, daje nowe życie wszystkim, którzy w Niego wierzą i starają się żyć zgodnie z Jego nauką. Dziś Ewangelia ukazuje nam jedną z największych tajemnic naszej wiary, a więc moment wniebowstąpienia Pana Jezusa do swojego Ojca. Jezus dokonuje tego swoją mocą, tak jak dokonał wszystkiego w swoim ludzkim życiu, wraz ze zmartwychwstaniem. Swoimi czynami potwierdza prawdę, którą sam wyraził w słowach: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie”. Kto wierzy i ufa Jezusowi, nie tylko nie umrze, ale też przez Niego zostanie przywitany w niebie.

Pieśń: Pobłogosław Jezu drogi;

Panie Jezu, również my zgromadzeni wokół ołtarza w dzień pamiątki Twojego Zmartwychwstania pragniemy wyznać wiarę w to, że jesteś naszym Życiem i Zmartwychwstaniem, że jesteś Panem, że Ty, Zmartwychwstały i Żyjący masz „władzę nad śmiercią”, zwyciężyłeś śmierć. Ty pierwszy przeszedłeś ze śmierci do życia i pokazałeś nam drogę do Nieba. Dziękujemy Ci za to i powierzamy się twemu najświętszemu sercu.

Pieśń: Twemu Sercu cześć składamy;

Modlitwa przed błogosławieństwem:

Módlmy się.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń: Wielbię Ciebie;

Opr. Ks. Damian Sadza