Katecheza nr 33 – Liturgia słowa (cz. 1)

4088

W liturgii słowa Bóg, kierując swój głos do ludu, objawia tajemnicę odkupienia i zbawienia. Chrystus obecny przez swoje słowo jest pokarmem duchowym. Dzięki Jego słowu stajemy się czyści.

Czytania podczas Mszy świętej zostały zaczerpnięte z Biblii. Strukturę liturgii słowa stanowi schemat:

  1. czytanie ze Starego Testamentu,
  2. psalm responsoryjny,
  3. czytanie z Nowego Testamentu,
  4. aklamacja przed czytaniem Ewangelii,
  5. Ewangelia,
  6. homilia,
  7. wyznanie wiary
  8. modlitwa powszechna.

Na niedziele i uroczystości przeznaczone są trzy czytania. Pierwsze ze Starego Testamentu, drugie z Nowego i Ewangelia. Porządek czytań w niedziele jest podzielony na trzyletni cykl A, B i C, rozpoczynający się zawsze od pierwszej niedzieli Adwentu. Natomiast w okresie liturgicznym czasu zwykłego w dni powszednie jest jedno czytanie.

Głównym celem wszystkich czytań jest usłyszenie wezwania Bożego i udzielenie odpowiedzi na nie. Nie należy zastępować czytań i psalmu responsoryjnego innymi tekstami niebiblijnymi.

Psalm responsoryjny jest integralną częścią liturgii słowa, odpowiada każdemu czytaniu i sprzyja medytacji nad słowem Bożym.

Aklamacja Alleluja, lub inny śpiew przewidziany zgodnie z wymogami okresu liturgicznego, jest samodzielnym obrzędem, poprzez który zgromadzenie wiernych przyjmuje i pozdrawia Pana mającego do niego przemówić oraz przez śpiew wyznaje wiarę w Niego.

Podczas czytania Ewangelii wszyscy uczestnicy liturgii przyjmują postawę stojącą i zwracają się w stronę ambony, okazując w ten sposób słowu Bożemu szczególną cześć,  a w stosownej chwili, podobnie jak kapłan wykonują potrójny znak krzyża na czole, ustach i piersiach.

Homilię należy głosić we wszystkie niedziele i obowiązujące święta kościelne. Wyjaśnia ona pewne aspekty z czytań biblijnych albo innego tekstu ze stałych lub zmiennych części Mszy Św.  danego dnia, z uwzględnieniem obchodzonego misterium jak i też potrzeb słuchaczy.

Po homilii wierni wyznają wiarę według formuły zatwierdzonej przez Kościół. Jest to nasza odpowiedź na słowo Boże.

Na zakończenie tej części liturgii jest modlitwa powszechna, którą rozpoczyna i kończy kapłan, natomiast wierni na mocy funkcji powszechnego kapłaństwa, wynikającej ze chrztu świętego, zanoszą błagania do Boga za zbawienie wszystkich.

Należy zachęcać wiernych aby uczestniczyli w liturgii słowa Bożego poprzez czytanie lekcji, śpiew psalmu i wypowiadanie intencji modlitwy powszechnej.

Odpowiednie, staranne przygotowanie liturgii słowa sprzyjała owocnemu przyjęciu wezwania Bożego, które przemieniała życie wiernych.