Adoracja na I niedzielę czerwca 2018

1175
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Foto: ks. S. Piekielnik

Śpiew: O Zbawcza Hostio…

O Jezu, Ty jesteś tu na ołtarzu prawdziwie i rzeczywiście obecny.

Ty jesteś tu obecny pod postacią chleba, z Ciałem i z Duszą, z Ciałem i Krwią, jako Bóg i jako Człowiek. Ty jesteś tu obecny z całą swoją mocą i mądrością, z całą swoją miłością i nieskończonym miłosierdziem. Ty codziennie ofiarujesz się za nas we Mszy świętej. W to wszystko wierzymy mocno i niezachwianie, dlatego, żeś sam tak powiedział. O Jezu, Ty jesteś Prawdą odwieczną. Twoje słowo nigdy mylić się nie może. Miesiąc czerwiec to miesiąc róż i dojrzewających kłosów, miesiąc słońca i chlebnego lata, miesiąc poświęcony Bożemu Sercu i Eucharystii. Czerwiec to miesiąc miłości Jezusowej, a dowodem najwyższej miłości jest Najświętszy Sakrament.

Jest to sakrament Twojej obecności, a zarazem niezgłębiona tajemnica, która każdego dnia dokonuje się na nowo na ołtarzach całego świata. Na słowo człowieka zstępujesz na ziemię i przybierasz postać okruszyny chleba. Ani umysł, ani serce człowieka nie są zdolne ogarnąć Twojej nieskończonej miłości zamkniętej w Hostii. Dlatego dzisiaj chcemy uwielbiać Cię za wszystkie Twoje dzieła, w których okazujesz nam tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia.

Śpiew: Pan jest mocą swojego ludu,

Bądź uwielbiony, Jezu, pod postacią Chleba, o którym powiedziałeś To jest Ciało moje, które za was będzie wydane

Bądź uwielbiony Jezu pod postacią wina, o którym powiedziałeś To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.

Jezu, jakże przedziwny jest Sakrament Twojego Ciała i Twojej Krwi! Jest to wieczna i święta pamiątka Twojej krzyżowej ofiary. W tym Sakramencie dajesz nam owoce odkupienia, uwalniasz nas od grzechu i prowadzisz do wiekuistej chwały. Najświętsza Ofiaro, wielbimy Cię i dziękuję Ci.

Śpiew:  Sław języku tajemnicę 

Panie Jezu dajesz nam swoje Ciało na Pokarm i swoją Krew jako Napój i w ten sposób pozwalasz nam uczestniczyć w Ofierze, którą dokonałeś na krzyżu za zbawienie całego świata.

Panie, Ty w Eucharystii kochasz nas i zbawiasz. Jezu, jak wiele nadziei wypływa z Eucharystii! Ty podczas każdej Mszy świętej powtarzasz dla nas Ostatnią Wieczerzę i obiecujesz nam miejsce w niebie. Dzisiaj jesteśmy Twoimi sługami tu, na ziemi, a jutro będziemy w niebie. Zostałeś, Panie, na ziemi, by zapraszać nas na ucztę, by karmić nas Swoim Ciałem.

Tak niewielu z nas, Panie, dostrzega cud Wieczernika. Tak niewielu otwiera serce, by usłyszeć Twoje wezwanie: Bierzcie i jedzcie. Wybacz Panie, ciasnotę naszych serc niezdolnych do objęcia cudu Wieczernika. Oświeć nasze umysły Twoim światłem, byśmy dostrzegli wartość skarbu spoczywającego na ołtarzu. Prosimy o łaskę dla nas zgromadzonych przed Tobą i dla wszystkich ludzi na ziemi. Jezu, spraw, abyśmy ogarnęli umysłem i sercem niezmierzone bogactwa Świętej Wieczerzy, którą ofiarowujesz nam we Mszy świętej.

Spraw, o ukochany Odkupicielu, aby ta Najświętsza Ofiara mocno wyryła się na naszej duszy i całkowicie zawładnęła naszym sercem. Niech przeniknie nasze myśli i nasze uczucia i niech nas nigdy nie opuszcza. Jezusowi Chrystusowi, który karmi nas Swoim Najświętszym Ciałem i Krwią, składajmy hołdy uwielbienia.

Na wezwania odpowiadajmy słowami modlitwy: Bądź uwielbiony, miłosierny Jezu.

  • Za Ucztę Eucharystyczną, która uobecnia Twoją jedyną i doskonałą ofiarę złożoną na krzyżu. Bądź uwielbiony, miłosierny Jezu.
  • Za Ucztę Eucharystyczną, w czasie, której dajesz nam pokarm i napój duchowy jako początek i zadatek życia wiecznego. Bądź uwielbiony, miłosierny Jezu.
  • Za Twoją najświętszą krew, którą przelałeś dla naszego zbawienia, a teraz w Eucharystii oczyszczasz nią nasze dusze i przygotowujesz nasze ciało do zmartwychwstania. Bądź uwielbiony, miłosierny Jezu.
  • Za Eucharystię, Ofiarę Nowego Przymierza, która łączy nas z Tobą nierozerwalnymi więzami na całą wieczność. Bądź uwielbiony, miłosierny Jezu.
  • Za Eucharystię, sakrament miłości, w którym przebywając z nami darzysz nas niewypowiedzianą dobrocią i miłością. Bądź uwielbiony, miłosierny Jezu.
  • Za Eucharystię, sakrament miłosierdzia, w którym okazujesz zmiłowanie ludziom słabym, umęczonym, upadającym pod ciężarem swych grzechów. Bądź uwielbiony, miłosierny Jezu.
  • Za Eucharystię, sakrament radości, w którym nam dajesz nadzieję zamieszkania w domu swego i naszego Ojca na wieki. Bądź uwielbiony, miłosierny Jezu.

Śpiew: Przed tak Wielkim Sakramentem…

Opr. Ks. Krzysztof Kołtunowicz