Katecheza nr 26 – Modlitwa codzienna ludu Bożego – Liturgia Godzin

1447

Modlitwa Kościoła to akt, do którego wezwani są wierni, aby przez uwielbienie, dziękczynienie i błaganie uświęcić czas i swoją działalność. Zachęta św. Pawła, aby nieustannie się modlić sprawia, iż codziennie każdy powinien stawać na modlitwie. Dla tych, którzy przyjęli sakrament święceń i dla osób konsekrowanych, Liturgia Godzin staje się obowiązkiem, wynikającym z prawa kościelnego. Należy pamiętać, że modlitwa uświęcenia dnia jest przeznaczona dla wszystkich, gdyż jest modlitwą za cały Kościół i za zbawienie świata.

Aktualnie do upowszechnienia Liturgii Godzin przyczynia się jej odmawianie przez radio, dostępność w internecie, czy w innych formach niż tradycyjne wydania książkowe. W pierwszym tomie Liturgii Godzin, w ogólnym wprowadzeniu, zawiera się wykładnia wartości tej modlitwy. Jan Paweł II w ostatnich latach swego pontyfikatu katechezy środowe poświęcił na komentarze odmawianych psalmów. Dokończył ten cykl Benedykt XVI. Wielu z nas ma w pamięci obraz Ojca Świętego Jana Pawła II, ogromie skupionego na modlitwie brewiarzowej podczas swojej ostatniej pielgrzymki do naszej Ojczyzny.

Liturgia godzin jest odmawianiem psalmów podzielonych na cztery tygodnie. Kolejność tygodni wyznacza pierwsza niedziela okresu liturgicznego. Struktura obejmuje hymn, psalmodię, krótki tekst Pisma Świętego i modlitwę. Jej poszczególne części posiadają własne nazwy.

Jako początek modlitwy danego dnia odmawiamy zawsze wezwanie, którym jest antyfona wraz psalmem, różnym na każdy tydzień. Jutrznia jest modlitwą godzin porannych, a nieszpory wieczornych. Godzinę czytań można odmawiać o każdej porze dnia, a także dnia poprzedzającego, po nieszporach lub podczas nocnego czuwania. Jako modlitwę w ciągu dnia odmawiamy jedną z godzin przedpołudniowych, południowych lub popołudniowych. Ostatnią modlitwą dnia jest kompleta, którą odmawiamy przed spoczynkiem nocnym, nawet i po północy, jeśli tak się zdarzy.

W porządku kalendarza liturgicznego uwzględnione są wspomnienia, święta i uroczystości, które nadają odrębny charakter Liturgii Godzin danego dnia. Odnowione czytania hagiograficzne przybliżają nam sylwetki duchowe świętych oraz ich wpływ na życie Kościoła. Układ tekstów biblijnych jest skorelowany z czytaniami Mszy św.

Sposób odmawiania przez recytację czy śpiew oraz podział czynności przy wspólnym odmawianiu zależy od tradycji lokalnych, jednak zawsze z zachowaniem ogólnych przepisów liturgicznych.

Zaleca się, aby tam, gdzie jest większa wspólnota kapłanów czy osób konsekrowanych, godziny liturgiczne odmawiać wspólnie. Zachęca się, jeśli jest taka możliwość, aby modlitwę jutrzni i nieszporów sprawować wspólnie z ludźmi w świątyniach lub kaplicach. W warunkach parafialnych modlitwy te można łączyć ze Mszą św.